Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2107 resultaten

Beraadslaging 23/170 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de betalingsuitstellen en de betalingsplannen voor zelfstandigen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de verzekeringsinstellingen voor het bepalen van de impact van de betalingsversoepelingen toegekend in het kader van de energiecrisis.

Beraadslaging 23/168 van 05-09-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor het afleveren van het opleidingsgetuigschrift voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Beraadslaging 23/160 van 05-09-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming aan Actiris in het kader van een studie betreffende de monitoring en de analyse van de socio-economische trajecten van Brusselse werkzoekenden op basis van hun land van herkomst.

Beraadslaging 23/128 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan FEDRIS om de uitzendkrachten in de berekening van het verzwaard risico op te nemen.

Beraadslaging 23/011 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan het Rekenhof voor het verrichten van een audit met betrekking tot de inning van de CO2-solidariteitsbijdrage.

Beraadslaging 22/228 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid in het kader van het maatwerk bij individuele inschakeling

Beraadslaging 22/222 van 05-09-2023

Raadpleging van diverse persoonsgegevensbanken door de directie gewestelijke werkgelegenheidsinspectie van Brussel Economie en Werkgelegenheid door middel van de toepassing My Digital Inspection Assistant (MyDIA)

Beraadslaging 22/216 van 05-09-2023

Raadpleging van diverse persoonsgegevensbanken door het département de l’inspection sociale et économique van de Waalse overheidsdienst door middel van de toepassing My Digital Inspection Assistant (MyDIA).

Beraadslaging 14/107 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens inzake de medische inschaling voor de integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de instellingen van de andere deelenteiteiten (de OAW’s in Wallonië, IRISCARE in Brussel en de DSL in de Duitstalige Gemeenschap) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de diverse zorgkassen voor de toepassing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Beraadslaging 12/013 van 05-09-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties die ook toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben

Beraadslaging 23/166 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid voor het toekennen van de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

Beraadslaging 23/154 van 04-07-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de tewerkstelling “artikel 60, § 7” voor het vaststellen van het aantal arbeidsdagen die de betrokkene nodig heeft om recht op werkloosheidsuitkeringen te hebben (toepassing U_Benefit)

Beraadslaging 23/152 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het project Working In The Arts (WITA)

Beraadslaging 23/150 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen met het oog op de vaststelling van de woonbehoeftigheid en, ten aanzien van de sociale huurders, de berekening van de huurprijs en de controle van de inschrijving als werkzoekende

Beraadslaging 23/148 van 04-07-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek voor het ontwikkelen van indicatoren over uitkeringsontvangers

Beraadslaging 23/146 van 04-07-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van de uitwisseling van persoonsgegevens over de gezondheid via het Vitalink-platform

Beraadslaging 23/144 van 04-07-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door het departement Huisvesting van de Waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie (project GSS) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/074 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Waalse kinderbijslagfondsen aan het Département du Logement van de Waalse overheidsdienst Territoire, Logement, Patrimoine, Energie voor het bepalen van de toe te kennen huurtoelage en energiepremie --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 22/172 van 04-07-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met het oog op de toekenning van de jobbonus

Beraadslaging 18/046 van 04-07-2023

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 23/138 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het kader van de toekenning van verminderingen op de onroerende voorheffing (project GSS).

Beraadslaging 23/130 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Kunstwerkcommissie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de uitbetalingsinstellingen, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten

Beraadslaging 23/126 van 06-06-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door de MIVB voor de toekenning van een tariefvermindering of een gratis abonnement (project “GSS”)

Beraadslaging 23/124 van 06-06-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van het project “Working in the arts” (WITA)

Beraadslaging 23/120 van 06-06-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Polder van het Land van Waas en bepaalde wateringen met het oog op het optimaliseren van de invordering van de belastingen.