Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2107 resultaten

Beraadslaging 18/046 van 06-02-2024

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 13/006 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken met het oog op het organiseren van de verkiezingen

Beraadslaging 07/062 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan diverse instellingen van sociale zekerheid

Beraadslaging 24/006 van 09-01-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van inbreuken op het milieuhandhavingsbesluit.

Beraadslaging 19/124 van 09-01-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de instellingen van sociale zekerheid aan de gewestelijke verzekeringsinstellingen met het oog op de toepassing van de gewestelijke reglementering inzake gezondheidszorg en hulp aan personen.

Beraadslaging 18/044 van 09-01-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor de toekenning van de sociale bijslag bij de basiskinderbijslag ten behoeve van personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Beraadslaging 16/008 van 09-01-2024

Oprichting van de buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.

Beraadslaging 15/048 van 09-01-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers voor de toepassing van het stelsel van de flexi-jobs in diverse sectoren en ten behoeve van de gepensioneerden.

Beraadslaging 23/246 van 05-12-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huur.

Beraadslaging 23/244 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Rekenhof voor de uitvoering van een audit betreffende de controle van het sociaal beleid in de groene sectoren (land- en tuinbouw).

Beraadslaging 23/238 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid aan het Agence pour une Vie de Qualité met het oog op de controle van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake beheer en uitbetaling van de gezinsbijslag. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/236 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting.

Beraadslaging 23/188 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Opgroeien regie, Iriscare, het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting (sociale koop en sociale huur) en de geconventioneerde verhuur

Beraadslaging 21/252 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, de Waalse verzekeringsinstellingen, de Agence pour une vie de qualité en het Agentschap Opgroeien Regie aan Iriscare voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid betreffende de medische evaluatie in het kader van de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Beraadslaging 20/144 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door diverse (openbare/private) organisaties aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Beraadslaging 19/104 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan IRISCARE voor de controle inzake de financiering van bepaalde types zorgvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beraadslaging 17/032 van 05-12-2023

Verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de gemeenschapsdiensten bevoegd voor de personen met een handicap in het kader van de European Disability Card (EDC)

Beraadslaging 17/020 van 05-12-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het updaten van het microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid (MIMOSIS)

Beraadslaging 17/009 van 05-12-2023

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD) en bepaalde fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) aan de federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in het kader van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (e-Deduction)

Beraadslaging 12/051 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens via de webtoepassing DOLSIS aan het Departement Inspectie van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek (SPW EER)

Beraadslaging 23/226 van 07-11-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling Telecommunicatie in het kader van de toekenning van het sociaal telecomtarief “nieuwe regeling” (project GSS)

Beraadslaging 23/224 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van het project “Ethnic Diversity in Federal Public Services” (etnische diversiteit binnen de federale overheid).

Beraadslaging 23/218 van 07-11-2023

Verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Waalse verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en de verzorgingsinstellingen in het kader van het WALCARENET-platform --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/212 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, dienst Opleiding, Tewerkstelling en Europese programma’s met het oog op de toepassing van de wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/210 van 07-11-2023

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Brussel Economie en Werkgelegenheid, de Waalse overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek en het departement Werk en Sociale Economie voor hun bevoegdheid inzake toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.