Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2107 resultaten

Beraadslaging 23/208 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Werkgelegenheidsbeleid van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op de toepassing van de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Beraadslaging 23/172 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de gezondheidsprofessionals via het Iriscarenet-platform met het oog op de facturatie

Beraadslaging 23/019 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan het RIZIV in het kader van de controle op de toekenning van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Beraadslaging 22/264 van 07-11-2023

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden

Beraadslaging 22/036 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van zijn opdrachten van algemeen belang, met name de uitoefening van zijn gerechtelijke opdrachten --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 21/108 van 07-11-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door het “Agence pour une vie de qualité” en zijn secundair netwerk voor de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag (project “GSS”)

Beraadslaging 18/047 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door verscheidene instellingen van sociale zekerheid aan de organisaties van de deelentiteiten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag

Beraadslaging 17/077 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers

Beraadslaging 17/047 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktintegratie van de Vlaamse bevolking met buitenlandse herkomst

Beraadslaging 13/088 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens aan de Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie door middel van de webtoepassing DOLSIS en diverse web services

Beraadslaging 23/206 van 12-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Wonen in Vlaanderen in het kader van de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/204 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving met het oog op het beheer van het sanctieregister, het maatregelenregister en de handhavingsbibliotheek.

Beraadslaging 23/200 van 03-10-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank Ondernemingen en de federale overheidsdienst Financiën aan de Universiteit van Gent voor een studie over het Belgisch systeem van tijdelijke werkloosheid.

Beraadslaging 23/198 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Waalse overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek met het oog op de toekenning van energietoelagen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/196 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie, departement Huisvesting, in het kader van de invoering van een huurtoelage aan de kandidaten voor de toewijzing van een woning van openbaar nut die wordt verhuurd door een openbare huisvestingsmaatschappij. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/194 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie van de Sociale Inspectie van de DGO 6 van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de controle van de Waalse ondernemingen en gebruikers van dienstencheques. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/192 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek (DGO 6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de opvolging en de controle van de gesubsidieerde kandidaten en stagiairs. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 07/053 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering met het oog op het vaststellen van de hoedanigheid van gerechtigde op de verzekering voor arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen.

Beraadslaging 23/190 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en aan de socialeverzekeringsfondsen in het kader van het project “Working in the arts” (WITA).

Beraadslaging 23/186 van 05-09-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid voor het onderzoeken van de impact van de maatregelen inzake tewerkstelling en opleiding.

Beraadslaging 23/184 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij met het oog op het beheer van de kandidaturen, het huurbeheer en de socialisering.

Beraadslaging 23/182 van 05-09-2023

Verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) voor de realisatie van een onderzoek van arbeidsmarktdynamieken en loopbaantransities in het kader van het uitzendwerk.

Beraadslaging 23/180 van 05-09-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting (sociale koop en sociale huur) en de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/176 van 05-09-2023

Verwerking van persoonsgegevens uit het elektronisch dossier (eDossier) door de diensten van de sociale inspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de diensten bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten en de directie van het epv en van het eDossier van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Beraadslaging 23/174 van 05-09-2023

Raadpleging van de Kadasters van de Gezinsbijslagen (ORINT en Opgroeien regie) door het Vlaams agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting en de geconventioneerde verhuur.