Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2107 resultaten

Beraadslaging 24/054 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door SIGEDIS aan het contactcenter van de sociale zekerheid en aan de sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in uitvoering van het « Federal Learning Account »

Beraadslaging 24/050 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan het AVIQ met het oog op de uitvoering van zijn ombudsopdrachten inzake kinderbijslag --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/048 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement van het Département du Sol et des Déchets van de Direction de l’assainissement des sols van de Waalse Overheidsdienst met het oog op de realisatie van oriëntatie- en karakterisatiestudies en de uitreiking van het bodemattest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/044 van 05-03-2024

Goede praktijken die toegepast moeten worden bij het gebruik van publieke cloud diensten

Beraadslaging 24/040 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche, Département de l’Investissement, Direction des PME met het oog op het bepalen van de kwalificatie van de ondernemingen in het kader van het ondernemingspaspoort (“Passeport Entreprise”) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/038 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Waalse Overheidsdienst Financiën met het oog op de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden voor het Waalse Gewest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/034 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de organisaties bevoegd inzake gezinsbijslag aan de Federale Pensioendienst (FPD) voor het uitbetalen van de arbeidsongevallenrenten in de openbare sector

Beraadslaging 24/032 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden voor het vervullen van de taken die tot hun bevoegdheid behoren.

Beraadslaging 24/030 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor het beheren van de databank rijopleiding en vakbekwaamheid (ROV) en het uitvoeren van de handhavingsbevoegdheden

Beraadslaging 23/058 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsinstellingen aan diverse actoren van de sociale sector door middel van de dienst “HDIIndemnityAllowance”

Beraadslaging 22/268 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (FEDASIL) voor het bepalen van de bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer

Beraadslaging 20/032 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan “l’ Office de la Communauté Germanophone pour une vie autodéterminée (OVA)” voor de integratie van personen met een handicap --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/026 van 06-02-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, algemene directie Economische Reglementering, afdeling Telecommunicatie, in het kader van de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een toepassing om na te gaan of een persoon in aanmerking komt voor het sociaal internetabonnement (project GSS)

Beraadslaging 24/022 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan de stad Brussel met het oog op het beheer en de uitvoering van het pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden

Beraadslaging 24/012 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan SIGEDIS teneinde aan de persoon die aangemeld is op MyCareer.be zijn mogelijkheden inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet te tonen

Beraadslaging 24/010 van 06-02-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Vlaamse Waterweg in het kader van de handhavingsbevoegdheden

Beraadslaging 24/004 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Turnhout voor het toekennen van diverse aanvullende voordelen – online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/001 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op de éénduidige identificatie van geregistreerde entiteiten en vestigingseenheden, en voor het bepalen van wie verantwoordelijke functies uitoefent met betrekking tot deze geregistreerde entiteiten, in het kader van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de sociale inspecteurs

Beraadslaging 23/178 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van hun wettelijke verplichtingen

Beraadslaging 22/274 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de rechten en de uitbetalingen in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap aan diverse organisaties via Handiservice

Beraadslaging 21/128 van 06-02-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Maastricht University School of Business and Economics voor het onderzoeken van de invloed van de buitenlandse diploma’s op de arbeidsmarktcarrières

Beraadslaging 21/066 van 06-02-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) voor de toekenning van een tariefvermindering (project “GSS”)

Beraadslaging 19/200 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het “Agence pour une vie de qualité” via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de vaststelling van de verlenging van de beroepsinschakelingstijd van jonge werkzoekenden in het Waals Gewest

Beraadslaging 18/132 van 06-02-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven voor het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem

Beraadslaging 18/068 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de organisaties van de deelentiteiten met een bevoegdheid inzake de erkenning van personen met een handicap, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan het Vlaams Agentschap Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de diverse private uitbetalingsactoren met het oog op de toepassing van de Vlaamse regelgeving over de gezinsbijslagen, de ondersteuningstoeslag, de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, de sociale toeslagen en de selectieve participatietoeslagen