Variabele: Code gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Code gelijkgestelde dagen

Afkorting

Codasm

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen in het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 worden de gelijkgestelde dagen niet langer afzonderlijk aangegeven op de RSZ-aangifte. De aangegeven dagen worden aan de hand van de een prestatiecode uitgesplitst naar (1) bezoldigde dagen, (2) vakantiedagen (enkel voor arbeiders die onder het stelsel van de RJV vallen), (3) gelijkgestelde dagen en (4) overige dagen. Via het Datawarehouse is enkel het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen gekend. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de RSZ.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
4Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (onvolledig loon) 01/01/2017 - ∞
10Gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken 01/01/2017 - ∞
11Arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/ 13bis 01/01/2017 - ∞
13Sociale promotie 01/01/2017 - ∞
21Dagen staking/lock-out 01/01/2017 - ∞
22Syndicale opdracht 01/01/2017 - ∞
24Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen wanneer er geen kinderopvang is 01/01/2017 - ∞
25Burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat 01/01/2017 - ∞
26Militieverplichtingen 01/01/2017 - ∞
41Dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit 01/04/2017 - ∞
42Dagen van volledige terbeschikkingstelling met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging.Worden hier voornamelijk bedoeld de dagen van terbeschikkingstelling die gespreid zijn over een trimester zonder een periode te vormen (bijvoorbeeld x dagen van terbeschikkingstelling wegens ziekte). 01/01/2017 - ∞ In het kader van de Capelo-hervorming.
50Ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof) 01/01/2017 - ∞
51Moederschapsbescherming (=moederschapsbescherming; moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr. 80) 01/01/2017 - ∞
52Vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor al de door uitkeringsverzekering betaalde dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen) 01/01/2017 - ∞
53Ziekte (profylactisch verlof) 01/01/2017 - ∞
60Arbeidsongeval 01/01/2017 - ∞
61Beroepsziekte 01/01/2017 - ∞
70Tijdelijke werkloosheid door andere dan de codes 71 en 72 01/01/2017 - ∞
71Specifieke code economische werkloosheid 01/01/2017 - ∞
72Specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer 01/01/2017 - ∞
73Jeugdvakantie en seniorvakantie 01/01/2017 - ∞
74Minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal zouden worden opgevangen, maar die niet zijn komen opdagen door omstandigheden buiten de wil van de onthaalouder om 01/01/2017 - ∞
75Dagen pleegzorgen 01/01/2017 - ∞
76Schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek 01/01/2017 - ∞
77Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of overstromingen of oorlog Oekraïne 01/04/2020 - ∞
99Onbestaande of oude codes 01/01/2017 - ∞ Anomalie