De website bevat 4 rubrieken :

  • Over het datawarehouse
  • Toegang tot de data
  • Toegang tot variabelen
  • Overige documentatie

Over het datawarehouse

Deze rubriek bevat de algemene beschrijving van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB): het doel, de partners, de historiek, de structuur, enzoverder. In de titel “historiek” wordt uitgelegd hoe het DWH AM&SB is geëvolueerd doorheen de tijd. In de titel “structuur” wordt onder meer gepreciseerd hoe de populatie van het DWH AM&SB is geëvolueerd doorheen de tijd.

Toegang tot de data

Deze rubriek licht onder meer toe hoe je een ad hoc data-aanvraag moet indienen. Dit is opgenomen in de titel “gegevensaanvraag op maat”. Daarnaast kunnen via de titel “online statistieken” de statistische webtoepassingen geconsulteerd worden. De titel “overzicht van de beschikbare data” geeft naast het overzicht ook de vooruitgang weer van het inladen van de gegevens in het DWH AM&SB. Het wordt twee maal per jaar geüpdatet. De titel "data COVID-19" geeft de bronnen weer die werden ingeladen naar aanleiding van de COVID- en energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. De titel "diversiteitsmeting privéonderneming" verduidelijkt hoe privéondernemingen een vraag kunnen indienen om een diversiteitsmeting van het eigen personeel te laten uitvoeren.

Toegang tot variabelen

In deze rubriek is de beschrijving opgenomen van alle gegevens die terug te vinden zijn in het DWH AM&SB. De gegevens, variabelen genoemd, worden beschreven aan de hand van een fiche. De fiches van de variabelen hebben steeds dezelfde structuur. Een variabele bevat waarden, die codes worden genoemd. Deze worden opnieuw volgens een vaste structuur omschreven (een tabel met een rij per code waarin naast de betekenis onder meer ook de geldigheidsperiode is opgenomen). Voor variabelen die een bedrag, een datum of een volume uitdrukken worden de codes doorgaans niet beschreven omdat de betekenis ervan duidelijk is.

De variabelen kunnen worden opgevraagd per instelling, per bron, per thema en volgens alfabetische volgorde:

Via de pagina “per instelling” kunnen de variabelen worden geraadpleegd per aanleverende instelling. Voor de beschrijving van de instelling wordt verwezen naar de website van die instelling, als die instelling nog bestaat. Voor instellingen die niet meer bestaan werd een korte tekst opgesteld die beschrijft welke taken de betrokken instelling destijds uitvoerde. Variabelen die werden gecreëerd binnen het DWH AM&SB zelf worden doorgaans toegewezen aan de KSZ (voorbeeld: de nomenclatuur van de socio-economische positie).

Via de pagina “per bron” kunnen de variabelen per bron worden opgevraagd. Een bron is een bestand dat door een instelling wordt aangeleverd. Een instelling kan meerdere bronnen aan het DWH AM&SB aanleveren. Voorbeeld: het NIC levert een bestand aan over de primaire arbeidsongeschiktheid (met inbegrip van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, et cetera) enerzijds en over de uitgaande grensarbeid anderzijds. Dit zijn 2 verschillende bronnen die behoren tot dezelfde instelling. De namen van de bronnen beginnen steeds met “DWH_” gevolgd door de afkorting van de aanleverende instelling. Ook voor de beschrijving van de bron wordt telkens een fiche voorzien. Dit schema geeft een overzicht van de bronnen per instelling.

Variabelen kunnen ook geraadpleegd worden per thema. Deze pagina bestaat uit verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld invaliditeit. Via deze weg kan een gebruiker alle variabelen raadplegen die behoren tot een bepaald thema.

Tot slot is het mogelijk om de variabelen op te vragen in alfabetische volgorde. Deze zoekfunctie kan nuttig zijn wanneer de naam van een variabele reeds gekend is.

Het is belangrijk om steeds de geldigheidsperiode te controleren. Zowel, instellingen, bronnen, variabelen als codes kunnen ontstaan en verdwijnen. Bovendien geldt volgende regel:

  • De geldigheidsperiode van een code valt steeds binnen de geldigheidsperiode van de bijhorende variabele.
  • De geldigheidsperiode van een variabele valt steeds binnen de geldigheidsperiode van de bijhorende bron.
  • De geldigheidsperiode van een bron valt steeds binnen de geldigheidsperiode van de bijhorende instelling.

Overige documentatie

In deze rubriek worden de methodologische nota’s opgenomen, die toelichten hoe concepten zoals de nomenclatuur van de socio-economische positie, de LWI-indicator, de inkomensnotie ,de afgeleide variabelen m.b.t. de loopbaangegevens en het type OCMW-steun opgebouwd zijn. Onder de titel “gebruikersgroep” vindt men de presentaties terug van de gebruikersgroepen van de laatste jaren.