Variabele: Reorganisatie arbeidstijd

Een verbetering voorstellen

Naam

Reorganisatie arbeidstijd

Afkorting

Reorg

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

Code die aangeeft dat de werknemer tewerkgesteld is in het kader van een maatregel tot vermindering van de arbeidstijd, los van het feit of er een eventuele bij de maatregel horende vermindering van de bijdragen wordt gevraagd. Deze code wordt ook gebruikt om aan te duiden dat de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0 01/01/2005 - 31/12/2016
1Maatregel tot vermindering van de arbeidstijd in het kader van een plan voor de herverdeling van de arbeid goedgekeurd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid. 01/01/2005 - 30/09/2005
3Volledige onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien) 01/01/2005 - 31/12/2016
4Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan (enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien) 01/01/2005 - 31/12/2016
5Aangepaste arbeid met loonverlies, d.w.z. wanneer de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt 01/01/2005 - 31/12/2016
7Vermindering van prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige vierdagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding) 01/01/2005 - 31/12/2016
107Contractuele of statutaire werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject voor verpleegkundige en die bezoldigd op het werk afwezig is omdat hij in het kader van het voltijds onderwijs of het onderwijs van sociale promotie een opleiding volgt tot gediplomeerde of gegradueerde verpleegkundige 01/01/2005 - 31/03/2005
501Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2011 - 31/12/2016
502Niet bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2011 - 31/12/2016
503Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2011 - 31/12/2016
504Ouderschapsverlof 01/04/2011 - 31/12/2016
505Onbezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit met het oog op het uitoefenen van een beroepsactiviteit (stage, interim in het onderwijs, opdracht, mandaat, ...) 01/01/2011 - 31/12/2016
506Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of vierdagenweek zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers. 01/01/2011 - 31/12/2016
507Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2011 - 31/12/2016
508Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2011 - 31/12/2016
509Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2011 - 31/12/2016
510Onbezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van non-activiteit zonder wedde 01/01/2011 - 31/12/2016
511Bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2011 - 31/12/2016
512Verlof zonder wedde in administratieve toestand non-activiteit 01/01/2011 - 31/12/2016
514Vierdagenweek met premie of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers. 01/04/2014 - 31/12/2016
516Volledige afwezigheid gelijkgesteld met non-activiteit, voorafgaand aan pensioen en met wachtwedde (operationeel politiepersoneel). 01/01/2016 - 31/12/2016
531Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/01/2011 - 31/12/2015
599Gelijktijdige afwezigheden die aanleiding geven tot een combinatie van maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd voor een statutaire werknemer uit de overheidssector 01/04/2012 - 31/12/2016