Variabele: Bruto uitkering FAMIFED

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering FAMIFED

Afkorting

uitkering_FAMIFED

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij FAMIFED in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Sinds 1 juli 2014 is FAMIFED verantwoordelijk voor het beheer van de kinderbijslag voor werknemers, zelfstandigen en de overheidssector. In de periode voor 1 juli 2014 werden de kinderbijslaggegevens in het Datawarehouse aangeleverd door twee instellingen, namelijk de RKW en de RSVZ. Vanaf het jaar 2014 vervangt de variabele uitkering_BB_FAMIFED de twee variabelen uitkering_BB_rkw en uitkering_BB_rsvz_kb en de variabele uitkering_FAMIFED de twee variabelen uitkering_rkw en uitkering_rsvz_kb
  • Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio’s. De Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap zullen vanaf 2019 aparte gegevens aanleveren aan het DWH AM&SB met betrekking tot de betaling van de kinderbijslag. De inkomensvariabele voor het jaar 2019 heeft met andere woorden enkel betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. 
  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: kraamgeld, gewone kinderbijslag, verhoogde wezenbijslag, sociale toeslag voor zieken, door een ongeval getroffenen of invaliden, sociale toeslag voor werklozen, sociale toeslag voor gepensioneerden, bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen, bijslag kind met een handicap of aandoening en leeftijdsbijslagen.
  • Deze variabele bevat de uitkeringen in het kader van volgende stelsels: stelsel voor werknemers, stelsel voor zelfstandigen, stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag en het stelsel van de ambtenaren. Sinds 1 september 2016 heeft FAMIFED de dossiers met betrekking tot de kinderbijslag van DIBISS overgenomen. Dit wil zeggen dat ook de kinderbijslag voor provinciale en plaatselijke besturen wordt beheerd door FAMIFED
  • Doordat het Kadaster van de Kinderbijslag geen betalingsgegevens bevat, zijn de geconstrueerde bedragen in feite gesimuleerde bedragen. Dit wil zeggen dat deze bedragen in bepaalde gevallen kunnen afwijken van de werkelijk uitbetaalde bedragen. Met name bij de bepaling van de sociale toeslagen kunnen er afwijkingen voorkomen. De variabelen zijn immers niet rechtstreeks afkomstig van FAMIFED.
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

 

 

Internationale compatibiliteit

/