Variabele: Bruto belastbaar loon RSZPPO

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbaar loon RSZPPO

Afkorting

loon_BB_rszppo

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de inkomens - bruto belastbare - gekend bij de RSZPPO in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende looncomponenten zijn opgenomen in deze variabele: alle looncomponenten waarop gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, gewaarborgd loon, voordelen in natura, enkel en dubbel vakantiegeld, haard- en standtoelagen, compententietoelagen, premies die rechtstreeks zijn verbonden met de prestaties, premies die niet rechtstreeks zijn verbonden met de prestaties maar wel afgeleid uit de dienstbetrekking, schadevergoeding wegens willekeurig ontslag en vergoedingen bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg.
  • Onder andere volgende looncomponenten zijn niet opgenomen in deze variabele: aanvullingen op het dubbel vakantiegeld, vergoedingen voor het onrechtmatig beëindigen van de opzegtermijn, vergoedingen wegens ontslag van beschermde werknemers, maaltijdcheques, gebruik bedrijfswagen.
  • Deze variabele bevat een bruto belastbaar bedrag, dit wil zeggen na aftrek van sociale bijdragen en voor aftrek van bedrijfsvoorheffing.
  • Vanaf 1 januari 2017 heeft de RSZ een deel van de bevoegdheid, met name de inning van sociale zekerheidsbijdragen van werknemers bij lokale besturen, van de RSZPPO overgenomen. 

Internationale compatibiliteit

/