Variabele: Categorie van werkzoekende

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van werkzoekende

Afkorting

ncat

Thema

Aard van werkloosheid

Definitie/omschrijving

De RVA voorziet de werkzoekenden van een kenmerk op basis van hun inschrijving bij de gewestelijke plaatsingsdiensten (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) aan de hand van verschillende codes: 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52 en 53

Bron

DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Instelling

VDAB - Forem - Actiris - ADG

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens worden aan de RVA overgemaakt door de gewestelijke plaatsingsdiensten (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG). Zie in dat verband het protocol van 22 december 1988 dat door de verschillende instellingen werd ondertekend. Alvorens de gegevens kunnen worden overgemaakt aan de Europese instellingen en aan het IAB, moet de RVA de gegevens op elkaar afstemmen.

Internationale compatibiliteit

Eurostat, IAB

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
40Werkzoekenden 01/01/2004 - 31/12/2012 Code 40 omvat : - de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (00)- de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die vrijgesteld zijn van de gemeentelijke controle (01)- de niet-werkende werkzoekenden die vrij ingeschreven zijn (03)- de werkzoekenden die uitgesloten zijn van werkloosheidsuitkeringen die verder blijven stempelen (04+14)- de werkzoekenden ten laste van het OCMW (05)- de werkzoekenden die afhangen van de regionale fondsen voor de sociale en professionele integratie van personen met een handicap (06)- de vrijwillig deeltijdse werknemers (07)- de werklozen die vrijwillig afstand doen van werkloosheidsuitkeringen (09)- de jongeren die recht hebben op overbruggingsuitkeringen (12)
41Jonge werklozen in wachttijd 01/01/2004 - 31/12/2012 Deze code omvat: - de jonge werklozen die tijdens hun wachttijd zijn ingeschreven (02)- de jongeren in afwachting van overbruggingsuitkeringen (11)
42Voltijds tewerkgestelde werkzoekenden 01/01/2004 - ∞ Deze code omvat: - werkzoekenden die in beschutte werkplaatsen zijn tewerkgesteld (88)- voltijdse werknemers die vrij zijn ingeschreven (90)- bepaalde tijdelijke werklozen (92).
43Deeltijds tewerkgestelde werkzoekenden 01/01/2004 - ∞ Deze code omvat:- vrijgestelde werkzoekenden in het kader van PWA-activiteiten maar die de hulp van een gewestelijke instelling wensen (30)- deeltijds tewerkgestelde werknemers met behoud van rechten (80)- werkzoekenden die deeltijds werken tijdens hun wachttijd (82)- tewerkgestelde jongeren in afwachting van overbruggingsuitkeringen (91)- halftijds tewerkgestelde werknemers die vrij ingeschreven zijn (93).
44Werkzoekenden in opleiding 01/01/2004 - ∞ Deze code omvat:- werklozen of werkzoekenden die voltijds of deeltijds in collectieve beroepsopleiding zijn (83)- werklozen of werkzoekenden die voltijds of deeltijds in individuele beroepsopleiding zijn (85)
46Werknemers die verplicht zijn zich als werkzoekende in te schrijven tijdens de opzeggingstermijn of tijdens de periode gedekt door een ontslagvergoeding 01/01/2020 - ∞ Deze code bevat werknemers die verplicht zijn zich als werkzoekende in te schrijven binnen twee maanden vanaf de eerste dag van 1) hun opzeggingstermijn tijdens welke zij zijn vrijgesteld van (gedeeltelijke) prestaties [ het betreft werknemers omdat zij nog door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever] 2) de periode die wordt gedekt door de ontslagvergoeding die niet kan worden gecumuleerd met een werkloosheidsuitkering [het betreft werklozen omdat zij niet meer door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever]   Deze code bevat echter verschillen tussen de regio's: VDAB en ADG combineren de twee categorieën in code 46 vanaf januari 2020. Actiris neemt deze personen niet op in code 46. Forem houdt in deze code alleen rekening met de categorie onder punt 1, d.i. de werknemers.
50Werkzoekende – uitkeringsgerechtigden 01/01/2013 - ∞ Deze code bevat : -Vergoede volledig werklozen – werkzoekend (00) - Werknemers met vrijwillig gereduceerde arbeidstijd (07) - Werkzoekenden die een beroep hebben ingediend bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het RIZIV – vanaf 01/02/20112 (FOREM 09) - Werzoekende die afstand doet van uitkeringen (ADG 09)
51Jonge werkzoekende in inschakelingstijd 01/01/2013 - ∞ Deze code bevat : -Jonge werkzoekenden ingeschreven tijdens inschakelingsstage (02) -Jonge werkzoekenden in deeltijds onderwijs (ADG 11) -Jonge werkzoekenden wachtend op overgangsuitkeringen (Actiris 11). De categorie jonge werkzoekenden wachtend op overgangsuitkeringen (Actiris 11) bestaat niet meer sinds 2014.
52Andere werkzoekende onvermijdelijk ingeschreven 01/01/2013 - ∞ Deze code bevat : -werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen (VDAB 14) -werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen (Forem/ADG-04) -werkzoekenden ten laste van het OCMW (05) -werkzoekenden erkend als gehandicapt door de FOD SZ (VDAB 06) -Werkzoekenden erkend als gehandicapt door de FOD SZ en anderen ingeschreven in de aanvraag voor sociale instellingen (ADG-06) - ongeren onderworpen aan de deeltijdse schoolplicht en in wachtstage terwijl de jongeren als werkzoekende ingeschreven zijn voor een deeltijdse betrekking en niet werkzaam zijn (VDAB-11)
53Werkzoekende vrij ingeschreven 01/01/2013 - ∞ Vrije werkzoekenden zonder werk (03) Werkzoekenden ingeschreven in reconversiecel (13)