Variabele: Maatman

Een verbetering voorstellen

Naam

Maatman

Afkorting

Reference_working_hours

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Gemiddeld aantal te presteren uren per week van de maatman. Een maatman is een persoon die voltijds is tewerkgesteld in dezelfde onderneming of in dezelfde bedrijfstak, in een functie gelijkaardig aan deze van de werknemer, en waarbij hij normaal geacht wordt eenzelfde aantal dagen arbeid te verrichten als de werknemer (K.B. 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens).

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De maatman wordt in principe alleen aangegeven door de werkgever bij deeltijdse tewerkstelling. Sinds 2003 moeten werkgevers ook bij voltijdse tewerkstelling voor bepaalde categorieën de maatman aangeven. Het gaat om werknemers bij gedeeltelijke werkhervatting na ziekte of (arbeids)ongeval, bij (gereglementeerde) onderbreking van de loopbaan met halftijds brugpensioen, werknemers bij tussenpozen (uitzendkrachten, tijdelijke arbeid, thuisarbeid), werknemers met gelimiteerde prestaties, seizoenarbeiders en onthaalouders niet verbonden met een arbeidsovereenkomst.
  • Vanaf 1992 is de RSZPPO verplicht om ook bij voltijdse tewerkstelling de gepresteerde uren en maatman aan te geven.
  • De variabele maatman laat toe aan de hand van onderstaande formule te berekenen of iemand voltijds of deeltijds werkt:

(Aantal gewerkte uren * 312) / (Maatman * 52) >= aantal vergoede dagen

Als het resultaat van deze formule kleiner aan het aantal vergoede dagen, is er sprake van deeltijdse tewerkstelling. Is het resultaat groter of gelijk is, is er voltijdse tewerkstelling.

  • In bepaalde gevallen wordt de maatman verkeerd ingevuld, bv. 0,38 in plaats van 38. Sigedis interpreteert waarden kleiner dan 5 en groter dan 55 als anomalieën.
  • In het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription is geen informatie beschikbaar i.v.m. de reductiecoëfficient tot en met 2013. Vanaf 2014 wordt deze variabele wel mee opgenomen in het DWH AM&SB.

Internationale compatibiliteit

/