Variabele: Gewone bezoldiging

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewone bezoldiging

Afkorting

Sal100

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de 'gewone' bezoldiging in het kwartaal, dit wil zeggen elke bruto bezoldiging (onverminderd de fiscale lasten) die geen verbrekingsvergoeding, premie of wachtloon is (zie andere looncodes).

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Inbegrepen in de 'gewone' bezoldiging zijn:

  • de bezoldiging voor gewerkte dagen
  • het loon voor de wettelijke feestdagen of betaalde afwezigheidsdagen
  • het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid
  • het enkel vakantiegeld, met uitzondering van de handarbeiders van wie vakantiegeld uitbetaald wordt door een sectorale vakantiekas of door de RJV (wat het geval is voor het geheel van de privé-sector en een gedeelte van de overheidssector en het onderwijs)
  • vergoedingen toegekend door het Fonds voor Bestaanszekerheid (maar dit komt niet voor op de aangifte van de werkgever maar op de aangifte van het Fonds voor Bestaanszekerheid - geen link mogelijk met de werkgever waar de prestaties zijn geleverd)
  • vergoedingen toegekend bij sluiting van ondernemingen (door het FSO)

Het dubbel vakantiegeld wordt niet als loon beschouwd.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/