Variabele: Arbeidersstatuten

Een verbetering voorstellen

Naam

Arbeidersstatuten

Afkorting

Workerstatus

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code voor bepaalde soorten arbeidsovereenkomsten (voornamelijk RSZPPO) aangegeven in de zonen statuut DMFA. Voor de RSZ ondermeer thuiswerkers, gelimiteerde prestaties, ...

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AArtiest. Het gaat om muzikanten en schouwspelartiesten, of zij nu tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst of presteren in omstandigheden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, zoals gedefinieerd in artikel 3.2° van het KB van 28 november 1969. 01/01/2003 - 30/06/2003
A2Artiest zonder arbeidsovereenkomst (artikel 1bis) 01/01/2014 - 31/12/2016
A1Artiest met een arbeidsovereenkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
CMThuiswerker. Het zijn de personen bedoeld bij artikel 3,4° van het KB van 28 november 1969, d.w.z. personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen. 01/01/2003 - 31/12/2003
DMilitair kandidaat 01/01/2003 - 31/12/2016
D1Thuiswerker Onthaalouder 01/04/2015 - 31/12/2016 Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang die ressorteren onder het PC 331.00.10
EPersoneel van de onderwijsinstellingen dat aangegeven is in DimonaPPL. Het gaat om het onderwijzend, het administratief en het technisch personeel van de onderwijsinstellingen dat van een lokaal bestuur niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangt, met uitzondering van deze die onder de code O vermeld worden. 01/01/2003 - 30/06/2003
LPWerknemers met gelimiteerde prestaties. Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt. Het betreft hier bijvoorbeeld extra's in de horeca, monitoren in de socioculturele sector, ... die voor slechts enkele uren worden aangeworven. 01/01/2003 - 31/12/2016 Indien een werknemer beantwoordt aan de omschrijving van S of T, en tevens aan LP, wordt u verzocht in de aangifte S of T te vermelden. De aanduiding LP gebruikt u dus alleen indien het noch om een tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 1987 gaat, noch om een seizoenarbeider.
SSeizoenarbeider. Het zijn de werknemers die periodes van arbeid verrichten waarvan de duur beperkt is, hetzij wegens de seizoengebonden aard van het werk, hetzij omdat de ondernemingen die hen in dienst nemen, op bepaalde tijden van het jaar ertoe genoopt zijn hulppersoneel aan te werven 01/01/2003 - 31/12/2016
Ttijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 1987 (= arbeider bij tussenpozen, andere dan thuiswerkers en werknemers die door een erkend uitzendbureau ter beschikking van een gebruiker worden gesteld). Het zijn de werknemers aangeworven met een 'arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid' om te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk, of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren. Deze overeenkomst moet onderscheiden worden van een gewoon contract van bepaalde duur dat niet aan de specifieke voorwaarden van een 'arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid' moet voldoen. 01/01/2003 - 31/12/2016 De code T is niet van toepassing op de werknemers die ter beschikking worden gesteld ten behoeve van gebruikers (zoals bepaald in hoofstuk III van de wet van 24 juli 1987).
VVerplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat niet behoort tot de federale gezondheidssectoren. 01/10/2003 - 31/12/2003