Variabele: Referentiemaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Referentiemaand

Afkorting

Refmaand

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Maand waarop de betaling betrekking heeft.

Zie bijlage1 voor een overzicht van de voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

In het datawarehouse worden de gegevens per referentiemaand opgenomen (d.w.z. dat alle betalingen die verricht werden in de maanden T, T+1, T+2, ... T+4 en die betrekking hebben op de referentiemaand T, op deze maand T zijn terug te brengen.

Internationale compatibiliteit

/

Voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen

Om te worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Er zijn drie mogelijkheden:

  • werkloos na een arbeidsperiode. Daarvoor moet de persoon gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de aanvraag om uitkeringen tewerkgesteld zijn geweest,
  • werkloos na een werkloosheidsonderbreking (omwille van ziekte bijvoorbeeld),
  • werkloos na de beëindiging van de studies. De uitkeringen zullen slechts na een wachtperiode worden ontvangen.

Bovendien moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn om vergoed te kunnen worden:

  • het werk niet vrijwillig hebben verlaten (de “vrijwillige” werkloosheid leidt tot een sanctie onder de vorm van de schorsing van de uitkeringen voor een bepaalde duur),
  • beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (met uitzondering van de werklozen met vrijstelling, het betreft hier de WE “niet werkzoekend”),
  • geen andere bezoldigingen ontvangen (loon, ontslagvergoedingen,…),
  • niet werken (zelfs niet zonder bezoldiging) voor een derde en geen werk uitvoeren dat een voordeel inhoudt (bijvoorbeeld: eigen huis bouwen),
  • de pensioensleeftijd nog niet hebben bereikt,
  • in België verblijven.