Variabele: Laatste activiteit voorafgaand aan de werkloosheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Laatste activiteit voorafgaand aan de werkloosheid

Afkorting

S11END

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Geeft de laatste activiteit van de persoon aan vóór de huidige werkloosheid (wachttijd, voltijdse tewerkstelling, deeltijdse tewerkstelling of deeltijdse loopbaanonderbreking, zelfstandige activiteit, burgerdienst of militaire dienstplicht, inactiviteit of voltijdse loopbaanonderbreking, gevangenzetting, ziekte, beroepsopleiding, tewerkgestelde werkloze, periode gedekt door een verbrekingsvergoeding, arbeidsongeval, tewerkgesteld als DAC, IBF, GESCO...).

Zie bijlage1 voor een overzicht van de voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Let op: de laatste activiteit stemt niet noodzakelijk overeen met de voorwaarden die het recht op een werkloosheidsuitkering openen. Voorbeeld: een werkloosheidsperiode kan worden onderbroken wegens ziekte en daarna worden voortgezet op basis van eerdere arbeidsprestaties. Deze variabele geeft daarom veeleer een zicht op het recente verleden van personen die werkloos worden of die na één of andere onderbreking opnieuw volledig werkloos worden.

De variabele is niet geheel betrouwbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
.Niet van toepassing 01/01/1998 - ∞
0onbekend 01/01/1998 - ∞
1wachttijd 01/01/1998 - ∞
2voltijdse tewerkstelling 01/01/1998 - ∞
3deeltijdse tewerkstelling of deeltijdse loopbaanonderbreking 01/01/1998 - ∞
4zelfstandige activiteit 01/01/1998 - ∞
5burgerdienst of militaire dienstplicht 01/01/1998 - ∞
6inactiviteit of voltijdse loopbaanonderbreking 01/01/1998 - ∞
7gevangenzetting 01/01/1998 - ∞
8ziekte 01/01/1998 - ∞
9voltijds tewerkgestelde werkloze 01/01/1998 - ∞
10deeltijds tewerkgestelde werkloze 01/01/1998 - ∞
11voltijdse beroepsopleiding 01/01/1998 - ∞
12deeltijdse beroepsopleiding 01/01/1998 - ∞
13werk binnen de EER (E301) 01/01/1998 - ∞
14werk buiten EER 01/01/1998 - ∞
15tewerkstelling in openbare dienst 01/01/1998 - ∞
16periode gedekt door verbrekingsvergoeding - bedienden 01/01/1998 - ∞
17periode gedekt door verbrekingsvergoeding - arbeiders 01/01/1998 - ∞
18periode gedekt door betaald verlof - privésector 01/01/1998 - ∞
19tewerkstelling via een OCMW 01/01/1998 - ∞
20werk als beroepsmilitair 01/01/1998 - ∞
21werk DAC, IBF, GESCO 01/01/1998 - ∞
22ontslag ambtenaar: regularisatie 01/01/1998 - ∞
23periode gedekt door uitgestelde bezoldiging 01/01/1998 - ∞
24arbeidsongeval - voltijdse werknemer 01/01/1998 - ∞
25arbeidsongeval - deeltijdse werknemer 01/01/1998 - ∞
26werkloosheid 01/10/2011 - ∞
27Feestdag en vervangingsdagvan een feestdag betaald door de werkgever 01/10/2015 - ∞
32Interimarbeid (deeltijds) met onderbreking 01/10/2007 - ∞
33andere 01/10/2007 - ∞

Voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen

Om te worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Er zijn drie mogelijkheden:

  • werkloos na een arbeidsperiode. Daarvoor moet de persoon gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de aanvraag om uitkeringen tewerkgesteld zijn geweest,
  • werkloos na een werkloosheidsonderbreking (omwille van ziekte bijvoorbeeld),
  • werkloos na de beëindiging van de studies. De uitkeringen zullen slechts na een wachtperiode worden ontvangen.

Bovendien moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn om vergoed te kunnen worden:

  • het werk niet vrijwillig hebben verlaten (de “vrijwillige” werkloosheid leidt tot een sanctie onder de vorm van de schorsing van de uitkeringen voor een bepaalde duur),
  • beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (met uitzondering van de werklozen met vrijstelling, het betreft hier de WE “niet werkzoekend”),
  • geen andere bezoldigingen ontvangen (loon, ontslagvergoedingen,…),
  • niet werken (zelfs niet zonder bezoldiging) voor een derde en geen werk uitvoeren dat een voordeel inhoudt (bijvoorbeeld: eigen huis bouwen),
  • de pensioensleeftijd nog niet hebben bereikt,
  • in België verblijven.