Variabele: Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Afkorting

Budart_id

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Om recht te hebben op de maatschappelijke integratie moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ook de buitenlanders) en aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

In het begrotingsartikel worden de verschillende soorten hulpverlening onderscheiden en wordt bepaald of ze gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - 31/12/2015

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke integratie ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op het leefloon, het aantal personen dat door het OCMW worden tewerkgesteld, het aantal personen waarop andere maatregelen van toepassing zijn, ... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1168Geïndividualiseerd project integratie( 70%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1169Persoon die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.(100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1171Bestaansminimum toegekend aan dakloze (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1173Tewerkstelling art. 61 (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1174Verhoogd bestaansminimum (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1177Hulpbehoevende Belgen niet ingeschreven + hospitalisatie (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1178Hulpbehoevende buitenlanders niet ingeschreven (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1179Hulpbehoevende Belgen gerepatrieerd (100%) 01/04/2005 - 31/12/2006
1180Kinderen (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1181Ambtshalve aangeduide asielzoekers (50%) 01/10/2002 - 30/09/2009
1182Activering van de maatschappelijke hulp (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1270Activering - Art.60 (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1271Activering - Art.61 (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
1274Hulpbehoevende buitenlanders ingeschreven (50%) 01/10/2002 - 31/12/2004
1275Ambtshalve aangeduide asielzoekers (0%) 01/10/2002 - 31/03/2005
1276Partnerschaps-overeenkomst (100%) 01/10/2005 - 31/12/2015
6627Personeelskosten (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7703Invoeginterim (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7704Activa-plan (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7705Banenplanuitkering (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7706Erkende arbeidsposten (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7707Sociale economie-initiatief (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7708Art. 60.7 deeltijds (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7709Art. 60.7voltijds (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7711Doorstromings-programma (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7712Sociaal inschakelings-initiatief (100%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7713Leefloon (50%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7718Leefloon (55 %) 01/10/2002 - 31/12/2015
7722Leefloon (59 %) 01/01/2003 - 31/12/2015
7723Leefloon (60 %) 01/10/2002 - 31/12/2015
7724Leefloon (61 %) 01/10/2002 - 31/12/2015
7725Leefloon (62 %) 01/01/2009 - 31/12/2015
7726Leefloon (63 %) 01/01/2007 - 31/12/2008
7727Leefloon (64 %) 01/10/2002 - 30/06/2007
7728Leefloon (65 %) 01/10/2002 - 31/12/2015
7729Geïndividualiseerd project student (50%+10%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7734Geïndividualiseerd project student (55%+10%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7738Geïndividualiseerd project student (59%+10%) 01/01/2003 - 31/12/2015
7739Geïndividualiseerd project student (60%+10%) 01/10/2002 - 31/12/2015
7740Geïndividualiseerd project student (61%+10%) 01/01/2013 - 31/12/2015
7741Geïndividualiseerd project student (62%+10%) 01/01/2009 - 31/12/2015
7742Geïndividualiseerd project student (63%+10%) 01/01/2007 - 31/12/2008
7743Geïndividualiseerd project student (64%+10%) 01/10/2002 - 30/06/2007
7744Geïndividualiseerd project student (65%+10%) 01/10/2002 - 31/12/2015
2943144Plan Activa PVP voor 45 jaar (100%) 01/01/2005 - 31/12/2015
2943145Plan Activa PVP +45 jaar (100%) 01/01/2005 - 31/12/2015
2943146Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) 01/01/2004 - 31/12/2015
2943147Combinatie van activeringen (100%) 01/01/2004 - 31/12/2015
2943148Partnerschapsovereenkomst (100%) 01/01/2005 - 31/12/2015
2943149Toelage onderhoudsgeld (100%) 01/01/2005 - 31/12/2015
3111573Project individuele integratie (75%) 01/07/2014 - 31/12/2015
3111574Leefloon (66%) 01/07/2014 - 31/12/2015
3111578Leefloon (67%) 01/07/2014 - 31/12/2015
3111579Leefloon (68%) 01/07/2014 - 31/12/2015
3111583Leefloon (69%) 01/07/2014 - 31/12/2015

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

  • de tewerkstelling;
  • een leefloon;
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.