Variabele: Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Aanvaarding van de activering van de partner van de hoofdbegunstigde

Afkorting

CPTNACTACP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan dat de Staat instemt met de terugbetaling van de activering die door het OCMW voor de hoofdbegunstigde uitgewerkt werd.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de activeringsmaatregelen gelinkt aan een OCMW.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De activeringsmaatregelen hebben betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele wordt echter enkel ingevuld voor de maatschappelijke hulp.

Om het aantal personen te kennen dat in het kader van de maatschappelijke integratie is " geactiveerd ", wordt de variabele " BUDART_ID " gebruikt en om het aantal personen te kennen dat in het kader van de maatschappelijke hulp is geactiveerd, wordt de variabele " THP_ID" gebruikt.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
1Niet aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
-Missing 01/01/2016 - ∞
INiet in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling die het recht heeft om in het land te verblijven 01/01/2016 - ∞

Activeringsmaatregelen OCMW

Het betreft het systeem waarbij een OCMW financieel tussenkomt in de kosten voor de professionele integratie van een rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp. Dit systeem werd opgevat als de tegenhanger van het activeringssysteem dat van toepassing is in de werkloosheidsreglementering. Beide stelsels houden een subsidiëring van de loonkost in bij welbepaalde tewerkstellingsprogramma’s die worden opgezet om moeilijk te plaatsen werkzoekenden opnieuw in de arbeidsmarkt in te schakelen. De financiële tegemoetkoming bevordert de tewerkstelling van personen die normaal gezien niet aangeworven worden door een werkgever omwille van een vermeende lagere productiviteit. Deze lagere productiviteit kan het resultaat zijn van een langdurige werkloosheid, een gebrek aan opleiding en/of arbeidsattitude, maatschappelijke en/of relationele problemen, enzovoort. De financiële tussenkomst wordt geacht dit verschil in productiviteit te compenseren. De uiteindelijke bedoeling is dat deze werknemers na afloop van de gesubsidieerde tewerkstelling kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt op basis van hun opgebouwde werkervaring.

Naast de stelsels waarbij het OCMW financieel tussenkomt in de loonkost, bestaat ook de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden te financieren die het OCMW aangaat met welbepaalde partners teneinde de socio-professionele integratie van gerechtigden te verwezenlijken of minstens te bevorderen.

Begunstigden :

  • de rechthebbenden op maatschappelijke integratie;
  • de rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp; het gaat om buitenlanders die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie.

Het OCMW kan niet financieel tussenkomen voor de rechthebbenden op een financiële maatschappelijke hulp die de hoedanigheid van kandidaat-politiek vluchteling hebben en die ingeschreven zijn in het wachtregister.

Inschakelingsinitiatieven waarvoor het OCMW financieel kan tussenkomen ?

1) Het OCMW kan financieel tussenkomen in de loonkost van de werknemer in het kader van vier tewerkstellingsprogramma’s:

  1. het Activa-plan,
  2. de sociale inschakelingsinitiatieven (SINE-tewerkstelling),
  3. de doorstromingsprogramma’s,
  4. de invoeginterim.

ACTIVA

Dit is een algemeen programma ter bevordering van de tewerkstelling van (langdurig) werkzoekenden. In principe kunnen alle werkgevers van de privésector en bepaalde werkgevers van de openbare sector er een beroep op doen. De werkgever die een (langdurig) werkzoekende aanwerft, kan aanspraak maken op een forfaitaire vrijstelling van werkgeversbijdragen en een financiële tegemoetkoming in de loonkost. Deze voordelen zijn beperkt in de tijd. Deze beperking in de tijd wordt bepaald door de leeftijd en de werkloosheidsduur van de aangeworven werknemer en door het soort Activa-plan.

Het Activa-plan bestaat uit meerdere stelsels, die ieder op specifieke doelgroep-werknemers of -werkgevers gericht zijn. Gerechtigden op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp kunnen tewerkgesteld worden in volgende stelsels:

  • het Activa-plan (algemeen);
  • het Activa-plan “Plus” (gericht op de tewerkstelling in gemeenten met een verhoogde werkloosheids- of armoedegraad);
  • het Activa-plan “Preventie- en Veiligheidspersoneel” (de zogeheten “stadswachten” - bedoeld voor gemeenten die een veiligheidscontract met de minister van Binnenlandse Zaken hebben gesloten).

SINE

Dit is een tewerkstellingsprogramma dat bedoeld is om moeilijk te plaatsten werkzoekenden opnieuw in te schakelen in de arbeidsmarkt. De tewerkstelling gebeurt in de sector van de sociale inschakelingseconomie, in bedrijven die erop gericht zijn om langdurig werklozen en risicogroepen met problemen allerhande te begeleiden bij het arbeidsproces. Het sociale inschakelingsinitiatief dat een doelgroepwerknemer aanwerft, kan aanspraak maken op een forfaitaire vrijstelling van werkgeversbijdragen en een financiële tegemoetkoming in de loonkost, al dan niet beperkt in de tijd.

De uiteindelijke bedoeling van het stelsel is dat een aantal SINE-werknemers na afloop van hun tewerkstelling bij een sociaal inschakelingsinitiatief in de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen op basis van hun opgebouwde werkervaring. Er wordt echter rekening gehouden met het feit dat dit niet voor alle werknemers weggelegd is.

DOORSTROMINGSPROGRAMMA’S

Dit zijn tewerkstellingsprogramma’s die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan maatschappelijke behoeften in de socio-culturele sector, de sportsector, de vrijetijdssector of de milieusector, waaraan niet of onvoldoende tegemoet gekomen wordt via het reguliere arbeidscircuit. Tevens bieden deze programma’s aan (langdurig) werkzoekenden de mogelijkheid om werkervaring op te doen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een regulier arbeidscontract. De werkgever die een doelgroepwerknemer aanwerft, kan aanspraak maken op een forfaitaire vrijstelling van werkgeversbijdragen en een financiële tegemoetkoming in de loonkost. Deze voordelen zijn beperkt in de tijd.

INVOEGINTERIM

Het betreft een tewerkstellingsprogramma in samenwerking met de uitzendsector.

Uitzendkantoren kunnen een overeenkomst sluiten met de minister van Maatschappelijke Integratie waarin ze zich voor dit tewerkstellingsprogramma engageren. Dit engagement houdt in dat ze een rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp voltijds aanwerven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. In de loop van deze arbeidsovereenkomst probeert het uitzendkantoor de werknemer aan de hand van uitzendopdrachten werkervaring aan te reiken en op termijn een blijvende tewerkstelling bij een derde werkgever. Tevens moet het uitzendkantoor de werknemer de nodige opleiding en omkadering bieden. In ruil voor dit engagement krijgt het uitzendkantoor gedurende twee jaar een loonsubsidie.

2) Het OCMW kan een partnerschap aangaan met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en/of één of meerdere door deze dienst erkende partners voor de individuele begeleiding van een rechthebbende met het oog op zijn tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt.