Bron DWH_SIGEDIS_Période_old

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

SIGEDIS

Naam

DWH_SIGEDIS_Période_old

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - 31/12/2017

Coverage/scope

  • De bestanden die Sigedis aan het DWH AM&SB levert bevatten voorlopig alleen de loopbaangegevens van werknemers, dus niet die van zelfstandigen of statutaire ambtenaren. Het gaat hier zowel om actieve werknemers, als om werknemers die niet meer beroepsactief zijn (werkloosheid, ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval...). De gegevens van overleden werknemers blijven ook opgenomen in de databank. Ook loopbaangegevens van werknemers die werken na pensioenleeftijd worden volledig opgenomen in de databank.
  • Sigedis verzamelt gegevens met betrekking tot loon- en arbeidstijdgegevens van de gewerkte perioden en informatie met betrekking tot perioden van inactiviteit (o.a. gelijkgestelde dagen). Deze gegevens worden vervolgens onder andere door de RVP / FPD geïnterpreteerd voor de pensioenberekening.
  • Deze informatie is afkomstig van verschillende bronnen en verloopt via diverse gegevensstromen.
  • Er wordt in de databank van Sigedis een onderscheid gemaakt tussen gegevens betreffende periodes met behoud van rechten, jaargegevens en periodegegevens. Deze zijn te onderscheiden door middel van de loopbaancode en zijn beschikbaar in verschillende bestanden (DWH_SIGEDIS_Droit, DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période). De periodegegevens bevatten voornamelijk informatie in verband met arbeidsongeschiktheidsperiodes (loopbaancodes 200-264). De gegevens betreffende periodes met behoud van rechten hebben betrekking op onvrijwillig deeltijdse werknemers en op de overstappremie (loopbaancodes 500, 501 en 524).

Periodiciteit

Bij Sigedis zijn loopbaangegevens bijgehouden vanaf 1954 voor arbeiders, vanaf 1957 voor bedienden en vanaf 1968 voor mijnwerkers, zeevarenden en personeel van de burgerluchtvaart.

Observatie eenheid

Een loopbaandetail per persoon.

Structuur

Er bestaat een bestand DWH_SIGEDIS_Période per loopbaanjaar. Per persoon (werknemer) worden alle periodegegevens van dat loopbaanjaar geregistreerd. Een persoon kan dus meerdere records hebben per jaar. De duur van een record kan eveneens langer dan één jaar zijn.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Vanaf 1991 gebeurt de registratie van de gegevens elektronisch in plaats van via borderellen, wat de betrouwbaarheid van de gegevens heeft verhoogd.
  • De vzw Sigedis (Sociale individuele gegevens-Données Individuelles Sociales) is gecreëerd door RVP en PDOS samen met de KSZ, RSZ en FOD Sociale Zekerheid, en is sinds 01/01/2010 de opvolger van CIMIRe.
  • De gegevens uit deze bron worden niet meer aangeboden aan de gebruikers. De Sigedis-gegevens zijn beschikbaar in een nieuwe vorm (zie DWH_SIGEDIS_Inscription, DWH_SIGEDIS_Droit en DWH_SIGEDIS_Période). Deze nieuwe databanken zijn gebruiksvriendelijker en bevatten ook de loopbaangegevens van statutairen.

Links