Bron DWH_SDPSP_SFP_DETRETR

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federale Pensioendienst

Naam

DWH_SDPSP_SFP_DETRETR

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Coverage/scope

 • De belangrijkste taak van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) is het toekennen, berekenen en beheren van de meeste rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector. Alleen vastbenoemde en daarmee gelijkgestelde ambtenaren hebben recht op een pensioen van de openbare sector. Contractuele personeelsleden bij overheidsdiensten krijgen een pensioen als werknemer volgens de regeling van de privésector.
 • De databestanden van de PDOS bevatten enkel de gegevens van de instellingen waarvoor de PDOS bevoegd is. PDOS is bevoegd voor het toekennen, berekenen en beheren van de pensioenen van vastbenoemden of daarmee gelijkgestelden van (1) de federale openbare diensten en de ministeries van de gemeenschappen en de gewesten, (2) het onderwijs (gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd vrij, gemeentelijk en provinciaal onderwijs), (3) het leger, (4) de geïntegreerde politie, (5) de erkende erediensten, (6) het leger en de voormalige Rijkswacht, (7) de gewezen kaders van Afrika, (8) bepaalde bijzondere korpsen zoals de magistratuur, Rekenhof, Raad van State en het Arbitragehof, (9) de instellingen van openbaar nut (parastatalen, pararegionalen, ...) die aangesloten zijn bij de Pool der Parastatalen, onder andere Belgocontrol, RTBF en De Post (lijst van deze instellingen: zie bijlage bij wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden) en (10) de provincies, gemeenten, OCMW's en intercommunales die aangesloten zijn bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (Pool 1) of bij het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen (Pool 2).
 • PDOS is niet bevoegd voor het toekennen, berekenen en beheren van de pensioenen van de personeelsleden van vastbenoemden of daarmee gelijkgestelden van ten eerste instellingen van openbaar nut (parastatalen, pararegionalen, ...) die niet zijn aangesloten bij de Pool der Parastatalen maar over een eigen pensioenregeling beschikken (VRT, Nationale Bank, De Lijn, NMBS...). Ten tweede is PDOS niet bevoegd voor de statutaire personeelsleden van de provincies, de gemeenten, OCMW's en intercommunales die de pensioenen van hun vastbenoemde personeelsleden hebben toevertrouwd aan een voorzorgsinstelling (Pool 3) of die over een eigen pensioenregeling en -kas beschikken (Pool 4).
 • De gegevens van de instellingen waarvan het beheer van de pensioengegevens is overgenomen door de PDOS, worden meegedeeld voor de personen die nieuw-gepensioneerd zijn in het jaar volgend op het jaar van overname.

Periodiciteit

 • Omdat de loopbaangegevens statisch zijn, wordt slechts 1 bestand per jaar gecreëerd.
 • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_SDPSP_SFP_DETRETR worden de details van de loopbaan opgenomen in functie van het tantième. Bijgevolg kunnen er meerdere rijen per pensioennummer voorkomen.

Structuur

 • Elk uitgekeerd pensioen krijgt een pensioennummer. Een individu kan meerdere pensioenen (en dus meerdere pensioennummers) hebben, maar elk pensioennummer kan maar gekoppeld zijn aan één individu.
 • Het pensioennummer is de hoofdsleutel waarmee de verschillende bestanden van de PDOS aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Koppeling met andere bestanden kan op basis van het INSZ. Er worden meerdere pensioennummers gecreëerd indien er meerdere jobs als ambtenaar tegelijkertijd worden uitgevoerd. Iedere job leidt in dit geval tot de creatie van een nieuw pensioennummer. Jobs als ambtenaar die daarentegen na elkaar worden uitgevoerd, worden geregistreerd onder hetzelfde pensioennummer.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Vanaf 1 januari 2006 werd de Administratie der Pensioenen (AdP) omgevormd tot Pensioendienst voor de overheidssector.
 • Opmerkelijk is dat de PDOS wel de bedragen van pensioenen en renten berekent, maar ze niet zelf betaalt. Dat doet de Administratie der Thesaurie, een centrale administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën, meer bepaald de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU). Sinds 1 januari 2014 is de CDVU echter overgenomen door de PDOS.
 • Niet alle overheidspensioenen worden door de CDVU (of, sinds 2014, de PDOS) uitgekeerd. Bepaalde overheidsdiensten betalen zelf hun pensioen uit of laten dit uitbetalen door een sociaal secretariaat.
 • Het rustpensioen in de overheidssector wordt beschouwd als uitgesteld loon en is strikt aan de persoon van de ambtenaar gebonden. Bijgevolg kent de regeling in de overheidssector geen gezinspensioen en is het ook niet mogelijk aan een uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)/weduw(e)(naar) van een gepensioneerde een deel van het rustpensioen toe te kennen. Een uit de echt gescheiden weduw(e)n(aar) kan wel een overlevingspensioen ontvangen.

Links

 • Site web SdPSP
 • Site web SCDF