Bron DWH_INASTI_RGTI

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

DWH_INASTI_RGTI

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Coverage/scope

Het RSVZ verzamelt de gegevens die verstrekt worden door de socialeverzekeringsfondsen in een gegevensbestand, Algemeen Repertorium der Zelfstandige Arbeiders (ARZA). Het bestand omvat de gegevens van alle verzekeringsplichtigen die in de loop van het beoogde jaar gedurende minstens één kwartaal aangesloten zijn geweest. De gegevens aanwezig in DWH_INASTI_RGTI zijn afkomstig van het ARZA-bestand.

Periodiciteit

De gegevens in het ARZA-bestand worden eenmaal per jaar in het datawarehouse geïntegreerd en worden aan het juiste trimester toegewezen op basis van de in- en uitschrijvingsdatum.

Beschikbaar vanaf 01/01/1997.

Observatie eenheid

De verzekeringsplichtige zelfstandige of helper die in de loop van het beoogde jaar gedurende minstens één kwartaal aangesloten is geweest. Verzekeringsplichtig zijn de personen op wie het sociaal statuut der zelfstandigen van toepassing is wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige of helper, in hoofdberoep of in bijberoep of actief na pensioen, en personen die de door de wetgeving beoogde gelijkstellingen genieten (wegens ziekte of invaliditeit, studie of leercontract of voortgezette verzekering).

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De schrappingsdatum is niet steeds tijdig in het DWH_INASTI_RGTI-bestand gekend, met als gevolg dat een aantal personen ten onrechte gedurende een trimester als zelfstandige zijn gekend en pas bij het inladen van een nieuwe jaargang worden uitgezuiverd. Het gaat jaarlijks om een 15 000-tal personen, zo'n 2% van de zelfstandigenpopulatie
  • Van een aantal variabelen (Hoedanigheid, Bijdragecategorie) is enkel de code van het laatst gekende kwartaal van het jaar weergegeven. Indien er in de loop van het jaar een wijziging heeft plaatsgevonden, is de vorige code dus niet gekend.
  • Het ARZA-bestand in het DWH AM&SB is niet volledig identiek aan het ARZA-bestand dat bijgehouden wordt door het RSVZ. Personen die in een voorafgaand jaar gestopt zijn met hun activiteit als zelfstandige of helper, worden wel nog geregistreerd in het bestand bij de RSVZ maar worden geschrapt in de data die geleverd worden aan het DWH AM&SB. Ook personen die overleden zijn, zijn niet meer opgenomen in de data van het DWH AM&SB, terwijl ze wel nog aanwezig zijn in het ARZA-bestand bij het RSVZ.

Links

http://www.rsvz-inasti.fgov.be