Bron DWH_INASTI_RevenusIndependants

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

DWH_INASTI_RevenusIndependants

Geldigheidsperiode

01/01/1969 - ∞

Coverage/scope

Het RSVZ levert jaarlijks een bestand met jaarinkomens, volgens tellingsjaar. De gegevens m.b.t. de inkomens van de zelfstandigen zijn fiscale gegevens. De inkomensgegevens komen uit het Algemeen Repertorium der Zelfstandige Arbeiders (ARZA).

Periodiciteit

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden in principe berekend op het inkomen van 3 jaar terug. Er moet dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het jaartal en het tellingsjaar. De gegevens worden in het Datawarehouse toegewezen aan het bestand van het jaar waarop het inkomen slaat. Het tellingsjaar zelf wordt opgenomen als een variabele. Het betreft dus één bestand per jaartal. Het jaar 2000 is het eerste tellingsjaar dat opgenomen is in het Datawarehouse. Het tellingsjaar is het jaar waarin de zelfstandige bijdragen betaalt.

Observatie eenheid

De verzekeringsplichtige zelfstandige of helper die in de loop van het beoogde jaar gedurende minstens één kwartaal aangesloten is geweest. Verzekeringsplichtig zijn de personen op wie het sociaal statuut der zelfstandigen van toepassing is wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige of helper, in hoofdberoep of in bijberoep of actief na pensioen, en personen die de door de wetgeving beoogde gelijkstellingen genieten (wegens ziekte of invaliditeit, studie of leercontract of voortgezette verzekering).

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Soms is er geen inkomen voorhanden (bv. starters) en wordt er gewerkt met een raming of is er gewoon geen inkomen opgenomen. Voor 80 % van de zelfstandigen in het RSVZ bestand is wel een inkomen opgenomen, maar dit is niet noodzakelijk het inkomen van 3 jaar terug. Sommige inkomens hebben betrekking op een veel verder verleden, dat in enkele gevallen teruggaat tot 1969. Hoe verder terug in het verleden, hoe kleiner het aantal beschikbare inkomensgegevens. Het eerste tellingsjaar is 2000, wat maakt dat het aantal registraties tot en met 1996 beduidend lager ligt.
  • Het inkomensbestand van het RSVZ moet beschouwd worden als een uitbreiding op het bestand met DWH_INASTI_RGTI-gegevens.

Links

http://www.rsvz-inasti.fgov.be