Bron DWH_Fedris_FMP_MP

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FMP_MP

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

 

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's is niet bevoegd voor de andere categorieën van ambtenaren: de federale ambtenaren, de ambtenaren van de gemeenschappen en van de gewesten. Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) is een federale instelling die sinds 2017 is samengegaan met het Fonds voor Arbeidsongevallen onder de naam Fedris.

Toch speelt Fedris een rol als deskundige in het kader van die dossiers op vraag van de openbare dienst.

Fedris vergoedt de personen die blootgesteld werden aan een beroepsrisico dat als volgt gedefinieerd wordt:

  • de blootstelling aan het risico is verbonden aan de uitoefening van het beroep en is veel groter dan het risico waaraan de bevolking in het algemeen blootgesteld is;
  • er wordt aangenomen dat deze blootstelling kan leiden tot de ziekte;
  • (De lijst van bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waarbij er een risico op beroepsziekte bestaat, werd vastgesteld bij het koninklijk besluit van 6 februari 2007. Indien het risico van blootstelling zich voordoet in een geval dat niet vermeld wordt in dit KB, wordt dit beroepsrisico al dan niet bevestigd via een enquête op de werkvloer).

Er dient te worden opgemerkt dat er in 2006 nieuwe soorten vergoedingen zijn bijgekomen.

De beroepsziekten waarvoor er een vergoeding kan worden toegekend, zijn:

  • hetzij vermeld op de lijst van erkende beroepsziekten in België. In dat geval dient de werknemer niet het verband tussen zijn beroep en de beroepsziekte te bewijzen.
  • hetzij niet vermeld op deze lijst, maar rechtstreeks ontstaan als gevolg van de uitoefening van het beroep. In dat geval dient de werknemer zelf het bewijs te leveren van het beroepsrisico en van het rechtstreeks en determinerend verband tussen dit risico en de betrokken ziekte aan te tonen. Deze procedure is gekend als " het open systeem ".

Deze lijsten zijn beschikbaar op http://www.fmp-fbz.fgov.be.

Fedris vergoedt tevens de personen die op tijdelijke of definitieve wijze moeten worden verwijderd van de gebruikelijke arbeidsplaats. Het merendeel van de verwijderingen betreft zwangere vrouwen.

Ten slotte worden bepaalde vergoedingen toegekend voor de beroepsheroriëntering van personen die definitief van hun werk verwijderd werden.

Het bestand van beroepsziekten bevat dus informatie met betrekking tot de beroepsziekten opgedaan door alle werknemers die door Fedris gedekt zijn.

Deze informatie heeft betrekking op een aantal aspecten zoals het beroep dat uitgeoefend werd op het moment dat de ziekte opgedaan werd, het type werkgever waar de werknemer tewerkgesteld was, het getroffen deel van het lichaam, het soort ziekte, het begin en eventueel einde ervan, de toegekende vergoedingen, de verwijdering van de werkplaats voor sommige werknemers.

 

 

Periodiciteit

 

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften en aanvragen ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand.

De gegevens over beroepsziekten zijn beschikbaar vanaf 2001 (DWH_FMP en DWH_Fedris_MP), maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Observatie eenheid

 

De basiseenheid is de maandelijkse betaling met betrekking tot een aanvraag bij Fedris voor erkenning van een bepaalde pathologie.

 

Structuur

De gegevens worden toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de begin- en einddatum van betaling.

 

Bijzonderheden/opmerkingen

/

 

Links

Site web de Fedris