Overzicht

Tweede pensioenpijler

Algemene Informatie

Bij Sigedis werd er een gegevensbank opgericht (DB2P of gegevensbank opbouw aanvullende pensioenen) waarin de opgebouwde rechten in het kader van tweedepijler pensioenen worden bijgehouden en beheerd.

De gegevensbank heeft volgende wettelijke doelstellingen:

  • controle door de FOD Financiën op de 80%-grens: premies op aanvullende pensioenen zijn slechts aftrekbaar in de vennootschapsbelasting indien de som van de wettelijke en aanvullende pensioenen niet meer bedraagt dan 80% van de laatste bruto jaarbezoldiging
  • toezicht op het naleven van de wetgeving op aanvullende pensioenen (sociale controle) door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 
  • controle door de RSZ en het RSVZ op te storten bijdragen op aanvullende pensioenen
  • overname van de informatieverplichting door Sigedis (o.a. de pensioenfiche)
  • faciliteren van beleidsondersteunend onderzoek naar aanvullende pensioenen
  • unieke aangifte van de aanvullende pensioenuitkeringen
  • opsporen van “slapende” aanvullende pensioenrechten

In de schoot van het Algemeen Coördinatiecomité van de KSZ werd er een werkgroep opgericht die is samengesteld uit o.a. Sigedis, de KSZ, Assuralia (de koepelvereniging van de verzekeraars), PensioPlus (de koepelvereniging van de pensioenfondsen), de FSMA en de Federale Overheidsdienst Financiën. Het doel van deze werkgroep is onder meer het vastleggen van de inhoud van de gegevensbank en het opstellen van de praktische aangiftemodaliteiten. De instructies voor de mee te delen gegevens zijn goedgekeurd door het Beheerscomité van de KSZ.

Gebruik

Sinds 2011 voeden meer dan 300 pensioen- en solidariteitsinstellingen of hun dienstverleners de gegevensbank. Intussen hebben alle instellingen die een wettelijke controleopdracht op aanvullende pensioenen uitoefenen, toegang tot de gegevensbank. De aangiftes aan de gegevensbank en de mededeling door Sigedis aan de instellingen, verloopt met tussenkomst van de KSZ.

Sinds 6 december 2016 is de gegevensbank via MyPension opengesteld aan de burger.

Voorwaarden – Beraadslagingen

Referentieberaadslaging

De toegang tot de gegevens is onderworpen aan een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité