Overzicht

GSS : beschermde klant drinkwater

Algemene informatie

.De Vlaamse watermaatschappijen moeten sociale openbare dienstverplichtingen naleven. Ze moeten er onder meer voor zorgen dat de toegang tot de openbare watervoorziening behouden blijft. In dit kader hiervan werd het sociaal statuut ‘beschermde klant’ ingevoerd voor bepaalde sociale categorieën. Het sociaal statuut ‘beschermde klant’ geeft toegang tot bijkomende rechten, waaronder een gratis waterscan (om tot een rationeel watergebruik te komen), de mogelijkheid tot een maandelijkse betaling, de opmaak van een betalingsplan op maat en de kwijtschelding van kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven. AquaFlanders vzw is de vereniging van exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk in Vlaanderen.

Gebruik

 AquaFlanders vzw werkt samen met de KSZ om de beschermde klanten jaarlijks te kunnen afbakenen. Een beschermde klant is een huishoudelijke klant die zelf of van wie een gezinsliddat gedomicilieerd is op hetzelfde adres en op 1 januari behoort tot één van de volgende categorieën:

  • persoon die van het leefloon geniet
  • persoon aan wie een OCMW steun verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen 
  • persoon die gewaarborgd inkomen voor bejaarden geniet of die geniet van de inkomensgarantie voor ouderen 
  • persoon die geniet van één van de tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • kind getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent (zoals vastgesteld door een geneesheer van de directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid)
  • persoon die geniet van een financiële sociale steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie
  • persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door een OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten
  • persoon die geniet van een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 procent
  • persoon die geniet van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde gehandicapten
  • persoon die geniet van een tegemoetkoming voor hulp van derden

AquaFlanders en de VMM maken jaarlijks aan de KSZ een bestand over met de personen van wie ze de rechten op 1 januari van het betrokkene jaar wensen te controleren. De KSZ voert een controle uit in de buffergegevensbank en deelt aan AquaFlanders en de VMM de rechthebbenden mee zonder echter het statuut aan de oorsprong van het recht te vermelden.

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentie beraadslaging

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be