Overzicht

Algemene gegevens

Statuut

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - KSZ - is een openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Ze profileert zich als de motor en coördinator van het e-government in de Belgische sociale sector. Dankzij het elektronisch netwerk van de sociale sector dat ze beheert, legt ze de basis van een dynamiek van gecontroleerd en veilig delen van informatie met betrekking tot de sociaal verzekerden en de werkgevers. Bovendien streeft de KSZ dagelijks naar een administratieve vereenvoudiging binnen de sociale zekerheid met respect voor het privéleven.

De KSZ is een federale instelling. Ze wordt paritair beheerd door de representatieve organisaties van de werkgevers en van de zelfstandigen en door de representatieve werknemersorganisaties; in haar Beheerscomité zetelen ook vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College en van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

De KSZ realiseert haar opdrachten in uitvoering van een bestuursovereenkomst die zij met de Federale Staat gesloten heeft.

Personeelsbestand

De KSZ telt 87 personeelsleden waarvan meer dan de helft een beroep uitoefent in het domein van de informatietechnologie. Het overige personeel bestaat uit juristen, administratief personeel en sectorverantwoordelijken die belast zijn met de coördinatie van de betrekkingen met elk van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Financiering

De inkomsten van de Kruispuntbank bestaan voornamelijk uit de bijdrage van de twee instellingen van sociale zekerheid die instaan voor de inning van de sociale bijdragen (RSZ, RSVZ). De KSZ beschikt ook, zij het in mindere mate, over inkomsten uit de vergoeding van diensten die zij levert aan instanties die geen socialezekerheidsinstellingen zijn.

Het jaarlijks functioneringsbudget van de KSZ bedraagt 19 miljoen euro. Met dit budget kan ze haar opdrachten uitvoeren zoals die vastgesteld zijn in de bestuursovereenkomst met de Federale Staat.

Contact 

Kruispuntbank ven de sociale zekerheid

Willebroekkaai, 38
B-1000 Brussel
Tel +32-2-741 83 11

management@ksz.fgov.be