Bron COVID19_ONP_SFP_CADASTRE

Naam instelling

Federale Pensioendienst

Naam

COVID19_ONP_SFP_CADASTRE

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 30/06/2020

Coverage/scope

  • In het Pensioenkadaster wordt informatie bewaard over de uitgekeerde eerste- en tweedepijlerpensioenen in België.
  • De eerstepijlerpensioenen omvatten alle rust- en overlevingspensioenen ten laste van het Belgische pensioenstelsel (werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel), net als de ouderdoms- en weduwenrenten. Daarnaast worden ook alle rust- en overlevingspensioenen ten laste van een buitenlandse pensioeninstelling of een supranationale instelling in het Pensioenkadaster opgenomen.
  • Het pensioenkadaster bevat bovendien de verplicht aan te geven tweedepijlerpensioenen van werknemers en zelfstandigen.
  • Naast de verplicht aan te geven pensioenen, bevat het Pensioenkadaster ook pensioenuitkeringen die niet aan sociale en fiscale bijdragen zijn onderworpen. Dit zijn de vakantiegelden, verwarmingstoelagen en herwaarderingspremies uitgekeerd in de eerste pijler en de uitkeringen in de sociale bijstandsregeling, namelijk de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
  • Het COVID-bestand van 2020 bevat slechts een deel van de variabelen uit het pensioenkadaster dat gebruikelijk wordt ingeladen in het DWH AM&SB. Voor een overzicht van de variabelen die de FPD gebruikelijk aanlevert, zie de variabelenlijst van de bron DWH_ONP_SFP_CADASTRE 

Periodiciteit

/

Observatie eenheid

Een aangegeven betaling van een pensioenvoordeel.

Structuur

Het bestand wordt opgesplitst in maandgegevens voor iedere maand. Aangezien een pensioenvoordeel periodiek kan worden uitgekeerd en/of één persoon meerdere pensioenrechten kan cumuleren, is het mogelijk dat er meerdere betalingen geregistreerd worden per persoon.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/