Variabele: Bijdragecategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecategorie

Afkorting

Bijdcat

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Code van de bijdragecategorie (in hoofdberoep, in bijberoep, na pensioen)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het betreft steeds de bijdragecategorie van het laatst gekende kwartaal van het jaar. Indien er in de loop van het jaar een wijziging heeft plaatsgevonden, is de vorige categorie dus niet gekend.
  • Periodes van inactiviteit worden herkend maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soort inactiviteit (bijvoorbeeld wegens ziekte).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AHoofdbezigheid 01/01/1997 - ∞ De zelfstandigen die voor de toepassing van het sociaal statuut geacht worden hun zelfstandige bezigheid als hoofdberoep uit te oefenen (art 12 par. 1 van het KB nr. 38 van 27/07/1967)
BOnbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
DBijkomende bezigheid (bijberoep); vóór de pensioenleeftijd 01/01/1997 - ∞ De personen die, naast het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere bezigheid uitoefenen.
EToegelaten activiteit na de normale pensioenleeftijd 01/01/1997 - ∞ De zelfstandigen die een activiteit uitoefenen na de normale pensioenleeftijd en die sinds 01/01/1976 genieten van een rust- of overlevingspen-sioen
FToegelaten activiteit vóór de normale pensioenleeftijd 01/01/1997 - ∞ De personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en die, vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, reeds van een pensioen genieten dat onderhevig is aan de reglementering inzake de toegelaten beroepsbezigheid.
GOnbestaande of oude codes 01/01/1997 - 31/12/1997 Anomalie
HGehuwden, weduw(e)n(aars), studenten (art. 37 1) 01/01/1997 - ∞ Personen die geen ander beroep uitoefenen maar wel titularis zijn van afgeleide rechten.
IBegin bezigheid (art. 40 3) 01/01/1997 - 31/12/2014 Voorlopige bijdrage bij het begin van bezigheid voor de personen die de toepassing van artikel 37 (reeks H) hebben ingeroepen.
IAnomalie 01/01/2015 - 31/12/2016 Toepassing van bijdragecategorie ‘I’ in de betekenis van “Begin bezigheid (art.40 3)”. Dit is een anomalie aangezien deze gebruikswijze van code ‘I’ officieel werd stopgezet einde 2014. Het gaat echter slechts om een 100-tal gevallen.
IStudent-zelfstandige 01/01/2017 - ∞ In 2017 is er een overlap tussen het gebruik van bijdragecategorie ‘I’ in de betekenis van “Begin bezigheid (art.40 3)” en “Student-zelfstandige”. Het gaat slechts om een 100-tal gevallen met de betekenis van “Begin bezigheid (art.40 3)”. Vanaf 2018 wordt bijdragecategorie ‘I’ enkel nog gebruikt in de betekenis van “Student-zelfstandige”.
JMan, helper van zijn echtgenote (art. 12) 01/01/1997 - ∞ - Aan de man die zijn echtgenote bijstaat of vervangt in de uitoefening van haar zelfstandige activiteit, wordt de mogelijkheid geboden om in haar plaats als verzekerings-plichtige te worden beschouwd.- Dit is een uitdovende code die kon toegekend worden tot en met 30/09/1985. Maar diegene die toegekend zijn, blijven geldig.
KSociale verzekering in geval van faillissement 01/01/1997 - ∞ Zonder recht op pensioen.
LMeewerkende echtgenoot - maxistatuut 01/01/2003 - ∞ Hoofdbezigheid (meewerkende echtgeno(o)t(e) - maxistatuut)
OToegelaten activiteit vòòr normale pensioenleeftijd (Overlevingspensioen) 01/01/1997 - ∞
PActief na pensioen(leeftijd): 65 jaar en ouder met onbeperkte bezigheid 01/01/2015 - ∞
QMeewerkende echtgenoot - ministatuut 01/01/1997 - ∞ Tot 31/12/2002 : vrijwillige onderwerpingVanaf 01/01/2003 : verplichte onderwerping
RVoortgezette verzekering - alleen pensioen 01/01/1997 - ∞ Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de pensioensector.
SVoortgezette verzekering - pensioen + Z.I.V. 01/01/1997 - ∞ Deze reeks bevat de leden die geen zelfstandige activiteit meer uitoefenen maar die bijdragen betalen voor een voortgezette verzekering in de pensioen- en ZIV-sectoren.
TGelijkstelling van studie- en leercontractperiodes met betaling van sociale bijdragen. 01/01/2003 - 30/09/2013 Vanaf 1/10/1981 uitgebreid met : gelijkstelling voor een periode van minder dan één jaar, gelegen tussen einde legerdienst en het begin van de voor gelijkstelling vatbare periode van studie of leercontract.
UGelijkstelling (ziekte, legerdienst, voorlopige hechtenis) 01/01/1997 - ∞ Het gaat hier om in hoofdzaak om gelijkstellingen waarvoor er geen bijdrage betaald wordt.
XActief na pensioen(leeftijd): jonger dan 65 jaar en 45 jaar of meer loopbaanjaren met onbeperkte bezigheid 01/01/1997 - ∞
YActiviteit na de normale pensioenleeftijd 01/01/1997 - ∞ (geen rust- of overlevingspensioen)
ZGepensioneerd, 65 jaar of meer, minstens 42 loopbaanjaren, oefent een onbeperkte beroepsbezigheid als zelfstandige uit 01/01/1997 - 31/12/2014