Variabele: Rechtsvorm van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsvorm van de entiteit

Afkorting

jurform_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de rechtsvorm van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Europese Coöperatieve Vennootschap 01/01/2008 - ∞
2Organisme voor de financiering van pensioenen 01/01/2007 - ∞
3BTW-eenheid 01/01/2007 - ∞
6Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/01/1970 - ∞
7Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/01/1991 - ∞
8Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
9Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/01/1991 - ∞
11Vennootschap onder firma 01/01/1954 - ∞
12Gewone commanditaire vennootschap 01/01/1954 - ∞
13Commanditaire vennootschap op aandelen 01/01/1954 - ∞
14Naamloze vennootschap 01/01/1954 - ∞
15Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
16Coöperatieve vennootschap (oud statuut) 01/01/1954 - ∞
17Vereniging zonder winstoogmerk 01/01/1954 - ∞
18Instelling van openbaar nut 01/01/1954 - ∞
19Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen 01/01/1954 - ∞
20Beroepsvereniging 01/01/1954 - ∞
21Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht 01/01/1954 - ∞
22Internationale wetenschappelijke organisatie van Belgisch recht 01/01/1954 - ∞
23Buitenlandse privaatrechtelijke vereniging met vestiging in België 01/01/1954 - ∞
25Landbouwvennootschap 01/01/1979 - ∞
26Private stichting 01/01/2002 - ∞
27Europese vennootschap (Societas Europaea) 01/01/1991 - ∞
28Instelling zonder winstoogmerk 01/01/2005 - ∞
29Stichting van openbaar nut 01/01/2003 - ∞
30Buitenlandse entiteit 01/01/1954 - ∞
40Kongolese vennootschap 01/01/1954 - ∞
51Andere privaatrechtelijke vorm met rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
60Economisch samenwerkingsverband 01/01/1955 - ∞
65Europees economisch samenwerkingsverband 01/01/1989 - ∞
70Vereniging van medeëigenaars 01/01/1954 - ∞
107Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming van publiek recht 01/01/2003 - 31/12/2005
108Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/01/1954 - ∞
110Rijk, Provincie, Gewest, Gemeenschap 01/01/1954 - ∞
114Naamloze vennootschap van publiek recht 01/01/1954 - ∞
116Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) 01/01/1954 - ∞
117Vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/01/1966 - ∞
121Onderlinge verzekeringsvereniging van publiek recht 01/01/1954 - 31/12/2016
123Beroepsvereniging / Orde 01/01/1954 - ∞
124Openbare instelling 01/01/1954 - ∞
125Internationale vereniging zonder winstoogmerk 01/01/1954 - ∞
127Berg van Barmhartigheid 01/01/1954 - ∞
129Polder / Watering 01/01/1954 - ∞
151Andere rechtsvorm 01/01/1954 - ∞
160Buitenlandse of internationale publieke organisatie 01/01/1954 - ∞
200Vennootschap in oprichting 01/01/1974 - ∞
206Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/01/1985 - 31/12/2018
208Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - 31/12/2018
211Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma 01/01/1980 - 31/12/2018
212Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap 01/01/1985 - ∞
213Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen 01/01/1980 - 31/12/2018
214Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap 01/01/1954 - 31/12/2018
215Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
217Europese politieke partij 01/01/2017 - ∞
218Europese politieke stichting 01/01/2017 - ∞
230Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid) 01/01/1954 - ∞
235Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW 01/01/1954 - ∞
265Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) 01/01/1991 - ∞
301Federale overheidsdienst 01/01/2001 - ∞
302Programmatorische federale overheidsdienst 01/01/2002 - ∞
303Andere federale dienst 01/01/1954 - ∞
310Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/1980 - ∞
320Overheid van het Waalse Gewest 01/01/1974 - ∞
325Internationale vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/01/2010 - ∞
330Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/1989 - ∞
340Overheid van de Franse Gemeenschap 01/01/1954 - ∞
350Overheid van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/1973 - ∞
370Ministerie van Economische Zaken 01/01/1954 - ∞
371Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking 01/01/1954 - ∞
372Ministerie van Landbouw 01/01/1968 - 31/12/2016
373Ministerie van Middenstand 01/01/1968 - ∞
374Ministerie van Verkeerswerken 01/01/1959 - 31/12/1990
375Ministerie van Defensie 01/01/1968 - 31/12/2003
376Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 01/01/1968 - 31/12/2000
377Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 01/01/1968 - 31/12/2002
378Ministerie van Financiën 01/01/1968 - 31/12/2019
379Ministerie van Binnenlandse Zaken 01/01/1954 - ∞
380Ministerie van Justitie 01/01/1968 - ∞
381Ministerie van Sociale Voorzorg 01/01/1968 - 31/12/1995
382Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 01/01/1968 - 31/12/1995
383Diensten van de Eerste Minister 01/01/1964 - ∞
384Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 01/01/1968 - 31/12/2001
385Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/1963 - ∞
386Ministerie van de Franse Gemeenschap 01/01/1980 - ∞
387Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/1973 - ∞
388Ministerie van het Waalse Gewest 01/01/1957 - ∞
389Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/1983 - 31/12/2003
390Ministerie van Ambtenarenzaken 01/01/1994 - 31/12/2001
391Ministerie van Middenstand en Landbouw 01/01/1994 - 31/12/2002
392Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 01/01/1994 - 31/12/2008
393Andere 01/01/1996 - ∞
400Provinciale overheid 01/01/1968 - ∞
401Organisme ingeschreven door de RSZ PPO 01/01/2005 - 31/12/2008
411Stad / gemeente 01/01/1954 - ∞
412Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 01/01/1954 - ∞
413Lokale politiezone 01/01/2000 - ∞
414Intercommunale 01/01/1954 - ∞
415Projectvereniging 01/01/2001 - ∞
416Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) 01/01/1960 - ∞
417Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) 01/01/1992 - ∞
418Autonoom gemeentebedrijf 01/01/1954 - ∞
419Autonoom provinciebedrijf 01/01/2000 - ∞
420Vereniging van OCMW's 01/01/1966 - ∞
421Prezone 01/01/2012 - 31/12/2015
422Hulpverleningszone 01/01/2015 - ∞
451Organismen ingeschreven voorde R.V.P. 01/01/1969 - ∞
452Organisme ingeschreven voor de Administratie van de Pensioenen 01/01/1983 - ∞
453Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs 01/01/1974 - ∞
454Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid) 01/01/1954 - ∞
506Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1998 - ∞
508Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1992 - ∞
511Vennootschap onder firma met een sociaal oogmerk 01/01/2000 - ∞
512Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
513Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk 01/01/1989 - ∞
514Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/01/1954 - ∞
515Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
560Economisch samenwerkingsverband met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
608Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1999 - ∞
610Besloten Vennootschap 01/01/2019 - ∞
612Commanditaire vennootschap 01/01/2019 - ∞
616Besloten Vennootschap van publiek recht 01/01/2019 - ∞
617Commanditaire vennootschap van publiek recht 01/01/2020 - ∞
651Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht 01/01/1990 - ∞
702Maatschap 01/01/2003 - ∞
706Coöperatieve vennootschap 01/01/2019 - ∞
716Coöperatieve vennootschap van publiek recht 01/01/2019 - ∞
721Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
722Tijdelijke vereniging 01/01/1954 - ∞
724Vakbond 01/01/1954 - ∞
790Diversen zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1955 - ∞
999Ongekende rechtsvorm RSZ 01/01/1954 - ∞