Variabele: Bruto uitkering FBZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering FBZ

Afkorting

uitkering_fbz

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij het FBZ in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: uitkering inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens een beroepsziekte, uitkering inzake blijvende arbeidsongeschiktheid wegens een beroepsziekte, uitkering wegens tijdelijke werkverwijdering in het kader van beroepsziekten, uitkering wegens blijvende werkverwijdering in het kader van beroepsziekten, toelage aan de overlevende echtgenoot bij overlijden wegens beroepsziekte, toelage aan wezen en ascendenten bij overlijden wegens beroepsziekte, uitkering wegens tijdelijke werkverwijdering, uitkering wegens definitieve werkverwijdering, uitkering voor de hulp van derden in het kader van een beroepsziekte.
  • In deze variabele zijn geen kostendekkende vergoedingen, zoals begrafeniskosten en kosten voor beroepsherscholing, opgenomen.
  • Enkel uitkeringen uitkeringen in het kader van beroepsziekten van werknemers uit de private sector, de contractuele personeelsleden van de federale overheid, gemeenschappen en gewesten en van de aangeslotenen bij de RSZPPO zijn opgenomen in deze variabele.
  • Deze variabele bevat een bruto bedrag, dit wil zeggen voor aftrek van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/