Bron DWH_RN_BCSS_BisTer

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijks- en KSZ-register

Naam

DWH_RN_BCSS_BisTer

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Coverage/scope

  • Rijksregistergegevens

De Rijksregistergegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten en bevatten persoonskenmerken. Het Rijksregister centraliseert deze gegevens over de natuurlijke personen. Het Rijksregister bestaat uit het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister en het wachtregister. Het Rijksregister bevat alle personen die officieel en reglementair ingeschreven zijn in een Belgische gemeente en alle personen die een aanvraag hebben gedaan tot politiek asiel. Het Rijksregister geeft elk jaar een kopie met een aantal gegevens aan de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie , het vroegere NIS, die op zijn beurt de gegevens levert aan het Datawarehouse. Deze kopie bestaat uit het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. Meer bepaald deelt de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium voor het jaar T (situatie 1 januari van het jaar T) de rijksregistergegevens van het jaar T mee voor alle personen die voorkomen op het inputbestand dat de KSZ overmaakt en voor alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn op 1 januari van het jaar T als de personen die voorkomen op de inputlijst. T.e.m. 2010 bevat de inputlijst alle personen die terug te vinden zijn in minstens één van de trimestriële bestanden van het jaar T-1 van de instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse. Vanaf 2006 wordt die lijst ook aangevuld met de populatie van het minirn, wat maakt dat de volledige Belgische bevolking opgenomen is in die inputlijst. Ook na 2010 wordt er gewerkt met een inputlijst, maar de populatie wordt dan niet meer afgebakend op basis van de trimestriële bestanden van het jaar T-1 van de instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse, maar rechtstreeks via het minirn en het KSZ-register. De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium deelt alleen gegevens mee voor personen die in België wonen. Vanaf 2011 is dat met inbegrip van het wachtregister.

  • KSZ-registergegevens (bis- of terregister)

Het KSZ-register bestaat uit het Bis- en Terregister. Het Bisregister bevat die personen die bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen gekend zijn, maar niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente. Het KSZ-register bevat ook de geradieerde Rijksregisternummers, dit wil zeggen Rijksregisternummers die overgeheveld zijn naar het KSZ-register. Een radiatie kan gebeuren omwille van een ambtshalve schrapping door de wijkagent, bevestigd door het schepencollege, bijvoorbeeld omdat het domicilie-adres niet meer bewoond wordt, en de persoon niet in een andere Belgische gemeente is ingeschreven. Personen die geradieerd worden uit het Rijksregister komen terug in het KSZ-register als deze personen nog een band hebben met de Belgische sociale zekerheid en zich niet ingeschreven hebben bij een diplomatieke post in het buitenland. Indien een persoon zich wel heeft ingeschreven bij een diplomatieke post of aan de gemeente heeft gemeld dat hij/zij naar het buitenland vertrok en welk land het betreft, maakt hij/zij terug deel uit van het Rijksregister, met een buitenlandse woonplaatscode. Deze laatste groep is echter t.e.m. 2010 niet zichtbaar in het Datawarehouse, wat o.m. verklaart waarom in de basistoepassingen een aanzienlijke groep pensioentrekkenden een woonplaats onbekend heeft. Dit probleem kan worden opgevangen via het minirn. In de versie van 1 januari 2008 is deze groep van personen opgenomen. Vanaf 2011 is het probleem structureel opgelost en is deze groep opgenomen in het bestand met Rijks- en KSZ-registergegevens. Het Terregister bevat de personen voor wie cruciale gegevens ontbreken. Er worden haast geen nieuwe Ter-nummers meer gecreëerd.

Periodiciteit

De persoonskenmerken uit het Rijks- en KSZ-register worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd. Het gaat telkens om een momentopname, namelijk de persoonsgegevens met betrekking tot de situatie op 31 december, 24.00u van dat jaar (of preciezer, 1 januari van het volgende jaar). De Rijks- en KSZ-registergegevens zijn beschikbaar vanaf 31 december 1998.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Er is een belangrijk onderscheid tussen drie periodes : de periode 1997-2002, de periode 2003-2009 en de periode vanaf 2010. Omdat in 2003 de scope van het Datawarehouse verruimd is met een groot aantal bronnen, is ook de basis van de opzoeking in het Rijks- en KSZ-register verruimd. Dit betekent dat voor de periode 1997-2002 de jaarlijkse bestanden met persoonskenmerken uit het Rijks- en KSZ-register enkel gebaseerd zijn op een inputlijst van de zes oorspronkelijke databronnen van het Datawarehouse, met name het RIZIV, de RKW, het RSVZ (met inbegrip van het deel kinderbijslagen vanaf 2000), de RSZ, de RSZPPO en de RVA. Vanaf 2003 is de inputlijst voor de jaarlijkse bestanden met persoonskenmerken uit het Rijks- en KSZ-register gebaseerd op (quasi) alle databronnen van het Datawarehouse. Vanaf 1 januari 2004 is de inputlijst niet altijd samengesteld op basis van dezelfde lijst van instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse. Zo ontbreekt het FAO voor de editie 1 januari 2006 en 1 januari 2007 (omdat het op dat moment nog moest worden ingeladen), maar het inventarisbestand van CIMIRe werd dan weer wel opgenomen in de editie 1 januari 2007. Dit heeft te maken met beschikbaarheid en de druk om niet al te lang te wachten met het inladen van het bestand. Wanneer één of andere bron te lang achterblijft op de andere bronnen, moet bepaald worden of de populatie van deze bron nog moet meegenomen worden in de inputlijst voor de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Vanaf 1 januari 2006 wordt ook de populatie van het minirn toegevoegd aan de inputlijst. Dat maakt dat de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium vanaf 1 januari 2006 de bevolking wonend in België (quasi) helemaal meedeelt. Er zijn nog enkele onzuiverheden mogelijk, omdat het minirn in feite niet de situatie weergeeft van de bevolking op 1 januari van het jaar T, maar eerder van halfweg december van het jaar T-1. Het minirn wordt geüpdatet vanuit de mutaties die het Rijksregister stuurt naar de KSZ. Telkens er wijzigingen zijn bij het Rijksregister, worden deze meegedeeld aan de KSZ. Tot oktober 2007 gebeurde dat opsturen wekelijks, daarna dagelijks. Bovendien hebben gemeenten maximumtermijnen om gegevens in te voeren in het Rijksregister. Zo kan de aanmaak van een rijksregisternummer voor een pasgeborene tot 20 dagen duren. Een gevolg hiervan is dat de rijksregistergegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium nog steeds niet de volledige Belgische bevolking omvatten, ondanks de input van het minirn. Volgende voorbeelden illustreren dit :
  • de nieuw-geborenen van de laatste weken van december ontbreken gedeeltelijk in het minirn. Deze worden dan opgevangen via de bestanden van de RKW, tenzij het kind buiten het gezichtsveld van die instelling valt (bv. CDVU).
  • een alleenstaande persoon die in de laatste weken van december naar België verhuist, en geen band heeft met de Belgische sociale zekerheid.

Voorts kan ook nog het volgende vermeld worden :

  • In de editie van 1 januari 1998 is de populatie van de RVA niet opgenomen in de inputlijst.
  • De variabele 'woonplaats' wordt opgenomen tot op het niveau van de statistische sector voor de gegevens afkomstig uit het Rijksregister en tot op het niveau van het land voor de gegevens afkomstig uit het KSZ-register.
  • De variabelen met betrekking tot het gezin (relatie (t.a.v. de referentiepersoon), LIPRO, type huishouden, INSZ referentiepersoon en geslacht van referentiepersoon) worden enkel opgenomen voor de gegevens afkomstig uit het Rijksregister.

Vanaf 2010 is er een fundamenteel hervorming : er wordt nog steeds gewerkt met een inputlijst, maar de populatie wordt dan niet meer afgebakend op basis van de bestanden van de instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse, maar rechtstreeks via het minirn en het KSZ-register. Dit heeft als gevolg dat de populatie uit het KSZ-register is opgenomen in het Datawarehouse.

Het aantal personen uit het KSZ-register opgenomen in het datawarehouse, is in 2011 sterk gestegen. Voortaan worden meer personen opgenomen in het bestand met Rijks- en KSZ-registergegevens. Deze personen zijn echter niet altijd terug te vinden bij de instellingen die data aanleveren aan het datawarehouse. Onder andere omdat er personen zijn die gekend zijn bij (federale of regionale) instellingen die deel uitmaken van het netwerk van de KSZ maar zelf geen dataleverancier zijn voor het datawarehouse.

Een andere trendbreuk wordt veroorzaakt door het feit dat het KSZ-register in mei 2012 uit gebruik werd genomen en werd vervangen door een nieuw. Van het oude KSZ-register zelf werd nog een kopie bewaard, maar niet van de bijhorende historieken. Deze werden wel gebruikt in de opzoeking tot en met 1/1/2010, hoewel de kwaliteit van die historieken zeer slecht was. Dat was ook de reden waarom ze niet bewaard werden. Dit heeft als gevolg dat de gegevens die betrekking hadden op 1/1/2011 verloren zijn gegaan wanneer er nog een wijziging was voor mei 2012. Dit probleem stelt zich ook nog voor 1/1/2012, maar in mindere mate. Vanaf 1/1/2013 stelt dit probleem zich niet meer.

Links

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2461&L=1 http://www.ksz-bcss.fgov.be/