Bron DWH_INASTI_AllocFam

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

DWH_INASTI_AllocFam

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Coverage/scope

 • Het bestand DWH_INASTI_AllocFam bevat alle rechten geopend in het stelsel van de gezinsbijslag voor zelfstandigen.
 • Indien een rechthebbende of een bijslagtrekkende minstens halftijds loontrekkende is, valt het rechtgevend kind onder het kinderbijslagstelsel van de werknemers.

Periodiciteit

 • Het bestand DWH_INASTI_AllocFam is in oorsprong een jaarbestand. Het jaarbestand wordt door het RSVZ zelf opgesplitst in kwartaalbestanden aan de hand van de begindatum en einddatum van het recht.
 • De gegevens van RSVZ Kinderbijslagen zijn beschikbaar in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming vanaf 2000.

Observatie eenheid

Het recht op kinderbijslag

Structuur

Ieder record bevat de drie actoren uit een kinderbijslagdossier, namelijk rechthebbende, bijslagtrekkende en rechtgevend kind.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Sinds 1 juli 2014 zijn er geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er is nu een algemeen gezinsbijslagstelsel. FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, is de centrale overheidsdienst voor de gezinsbijslag.
 • Het bestand DWH_INASTI_AllocFam bevat alleen rechten, geen betalingen.
 • Een opname in het bestand DWH_INASTI_AllocFam betekent dat er een recht op gezinsbijslag bestaat. Het is echter niet mogelijk te achterhalen om welke type gezinsbijslag het gaat (gewone kinderbijslag, sociale toeslag, kraamgeld e.d.).
 • In de kinderbijslagregeling voor werknemers en zelfstandigen bestaat er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar. Overheidspersoneel heeft recht op kinderbijslag voor elk kind dat jonger is dan 21 jaar.
 • Er zijn geen gegevens opgenomen in het DWH AM&SB over de rang van het kind of de bedragen van de toegekende kinderbijslagen.
 • De toegang tot kinderbijslagen is bij zelfstandigen afhankelijk van het betalen van bijdragen voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan dat waarop de bijslag betrekking heeft. De betaling van gezinsbijslagen kunnen geschorst worden als de bijdragen niet betaald werden.
 • Sociale verzekeringsfondsen betalen in principe de kinderbijslag uit, maar voor de kinderen van zelfstandigen die gehandicapt zijn of gepensioneerd zijn voor 1 april 1976, de kinderen die wees werden voor deze datum en de kinderen van gedetineerde zelfstandigen, gebeurt de betaling door het RSVZ zelf.
 • Het RSVZ voert zelf al een uitgebreide kwaliteitscontrole uit alvorens de bestanden door te geven aan de KSZ.

Links

 • Website RSVZ kinderbijslag