Naam instelling

FAMIFED

Naam

DWH_FAMIFED

Geldigheidsperiode

01/07/2014 - 31/12/2020

Coverage/scope

De gegevens van FAMIFED zijn afkomstig uit het Kadaster van de Kinderbijslag. Dit kadaster is een repertorium dat de persoonsgegevens bevat van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagdossiers die worden beheerd door FAMIFED, de vrije kinderbijslagfondsen en DIBISS.Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio’s. De kadastergegevens van de kinderbijslag worden vanaf 2019 beheerd door ORINT (Interregionaal Orgaan voor de Kinderbijslag) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Vanaf 2019 bevatten de kadastergegevens geen informatie meer over kinderbijslag in de Vlaamse Gemeenschap.

Periodiciteit

  • De gegevens van FAMIFED worden jaarlijks aan KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de variabelen begin- en einddatum van betaling.

Observatie eenheid

Elk individu die actor is in een kinderbijslagdossier als rechthebbende, bijslagtrekkende of rechtgevend kind.

Structuur

Via de variabele 'dossiernummer' kunnen rechthebbende, bijslagtrekkende en rechtgevend kind aan elkaar gekoppeld worden. Indien er in één dossier verschillende bijslagtrekkenden en verschillende rechtgevende kinderen zijn, is het niet mogelijk om te bepalen wie bijslagtrekkende is van welk kind.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Sinds 1 juli 2014 zijn er geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er is nu een algemeen gezinsbijslagstelsel. FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, is de centrale overheidsdienst voor de gezinsbijslag.
  • Sinds 1 september 2016 heeft FAMIFED de dossiers met betrekking tot de kinderbijslag van DIBISS overgenomen.
  • Het Kadaster van de Kinderbijslag bevat gegevens met betrekking tot kinderbijslagen die worden uitbetaald aan bijslagtrekkenden van (1) het stelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren en (2) het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.
  • De gegevens van FAMIFED zijn betrouwbaar, maar er blijven wel een aantal knelpunten bestaan. Ten eerste is er geen link tussen rechtgevend kind en bijslagtrekkende mogelijk indien er meerdere bijslagtrekkenden en meerdere rechtgevende kinderen zijn in één dossier. Ten tweede zijn gehandicapte of geplaatste kinderen niet te herkennen op basis van het bestand DWH_FAMIFED. Ten derde is het Kadaster slechts volledig sinds 01/09/2014, nadat de laatste openbare instelling is overgenomen door FAMIFED.
  • Momenteel zijn ook geen gegevens geïntegreerd over de rang van het kind of de bedragen van de toegekende kinderbijslagen.
  • Het recht op kinderbijslag wordt trimestrieel vastgesteld. Wanneer een recht op kinderbijslag bestaat in een referentiemaand, dan blijft dit recht bestaan voor het lopende trimester en het daaropvolgende trimester, tenzij het recht een einde neemt.
  • Het is niet mogelijk om op basis van het bestand DWH_FAMIFED te achterhalen om welke type gezinsbijslag het gaat (gewone kinderbijslag, wezenbijslag, sociale toeslag, verhoogde kinderbijslag, kraamgeld e.d.).
  • Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio’s. De Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap zullen vanaf 2019 aparte gegevens aanleveren aan het DWH AM&SB met betrekking tot de betaling van de kinderbijslag. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest zullen vanaf 2020 deze gegevens aanleveren. ORINT (Het Interregionaal Orgaan voor de Kinderbijslag) levert de kadastergegevens nog aan voor het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en De Duitstalige Gemeenschap voor de jaren 2019 en 2020. De kadastergegevens zijn niet meer beschikbaar voor de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2019. 

Links

Website van FAMIFED